สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในอำเภอบางบัวทอง

หน้าแรก » จังหวัดนนทบุรี » อำเภอบางบัวทอง
วัดบรมราชากาญจนภิเษกอนุสรณ์ (วัดเล่งเน่ยยี่ 2)

วัดบรมราชากาญจนภิเษกอนุสรณ์ (วัดเล่งเน่ยยี่ 2)

อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ในบริเวณวัดประกอบด้วยวิหารต่าง ๆ ที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมตามแนวปรัชญาและคติธรรมทางศาสนาพุทธจีนนิกายฝ่ายมหายาน
หน้า
1
จำนวนทั้งหมด 1 รายการ