แบ่งปันไปยัง : แบ่งปันไปยัง facebook

         วัดใหญ่ชัยมงคล ซึ่งเดิมมีชื่อว่า "วัดป่าแก้ว" หรือ "วัดเจ้าไท" ตั้งอยู่ในทำเลที่เป็นส่วนหนึ่งของเกาะพระนคร โดยอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะ ปัจจุบันวัดนี้ตั้งอยู่ในตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สิ่งที่โดดเด่นของวัดนี้คือเจดีย์องค์ใหญ่ ซึ่งมีความเชื่อว่าถูกปฏิสังขรณ์ใหม่ในสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภายในเจดีย์นั้นได้มีการค้นพบ "ชัยมงคลคาถา" ที่ถูกบรรจุไว้

         ภายในพระอุโบสถของวัด มีการประดิษฐานพระพุทธชัยมงคล เป็นพระประธานที่เป็นที่เคารพสักการะและถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัด นอกจากนั้น วัดใหญ่ชัยมงคลยังเป็นที่ตั้งของศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งได้รับการสร้างขึ้นและเสร็จสิ้นในปี พ.ศ. 2544 ทำให้วัดนี้ไม่เพียงแต่เป็นที่สำคัญทางศาสนาและวัฒนธรรมเท่านั้น แต่ยังเป็นสถานที่ที่มีความหมายทางประวัติศาสตร์อย่างลึกซึ้ง ด้วยความที่วัดนี้เชื่อมโยงกับหนึ่งในราชวงศ์ที่ยิ่งใหญ่ของไทย คือ ราชวงศ์อยุธยา ทำให้วัดใหญ่ชัยมงคลเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องราวของประวัติศาสตร์ไทยและความเชื่อทางศาสนาพุทธ

วัดใหญ่ชัยมงคล_1
รูปภาพจาก PAK STUDIO

ประวัติวัดใหญ่ชัยมงคล สมัยกรุงศรีอยุธยา

          วัดใหญ่ชัยมงคล ซึ่งถูกสร้างขึ้นใน พ.ศ. 1900, เป็นที่พำนักของพระภิกษุคณะป่าแก้ว ภายใต้การนำของสมเด็จพระวันรัตน์ จึงมีชื่อว่าวัดเจ้าพระยาไทยคณะป่าแก้ว มีความเชื่อว่าที่นี่เคยใช้เสี่ยงเทียนก่อนที่พระเฑียรราชาจะปราบดาภิเษก โดยยึดอำนาจจากขุนวรวงศาธิราชและท้าวศรีสุดาจันทร์

          ในรัชกาลของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช, สมเด็จพระวันรัตน์, ซึ่งเป็นพระเถระที่สมเด็จพระนเรศวรเคารพนับถือ ได้เปรียบเทียบเรื่องราวของเจ้าชายสิทธัตถะที่ต่อสู้กับมารโดยลำพังก่อนที่จะตรัสรู้ กับเหตุการณ์ที่สมเด็จพระนเรศวรทรงนำทัพโดยลำพัง และได้แนะนำให้ทรงสร้างเจดีย์ใหญ่ขึ้นแทนการประหารชีวิต ทำให้สมเด็จพระนเรศวรทรงสร้าง "พระเจดีย์ชัยมงคล" ขึ้นใน พ.ศ. 2135 ซึ่งมีความสูง 1 เส้น 1 วา และยังคงเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในพระนครศรีอยุธยา

          วัดป่าแก้ว, หรือวัดเจ้าไทย, ถูกร้างลงเมื่อกรุงศรีอยุธยาล่มสลายครั้งที่ 2 ใน พ.ศ. 2309 เมื่อหงสาวดียกพลมาประชิดกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระที่นั่งสุริยาตรมรินทร์โปรดเกล้าให้ยกทัพเรือไปตั้งที่วัดป่าแก้ว แต่ทัพเรือสยามไม่สามารถต้านทานได้ ทำให้พระยาเพชรบุรีถูกสังหาร และกองทัพหงสาวดียึดวัดป่าแก้วเป็นฐานปฏิบัติการ หลังจากกรุงศรีอยุธยาแตกใน พ.ศ. 2310, วัดนี้จึงถูกร้างลง

          การฟื้นฟูวัดใหญ่ชัยมงคลเริ่มต้นขึ้นหลังจากนั้น โดยการบูรณะและเสริมสร้างเพิ่มเติม ทำให้วัดแห่งนี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของความอดทนและความมุ่งมั่นในการฟื้นฟูวัฒนธรรมและศาสนา มีการจัดกิจกรรมทางศาสนาและการเสริมสร้างความเข้าใจในประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญต่อวัดแห่งนี้ ปัจจุบันวัดใหญ่ชัยมงคลยังคงเป็นที่เคารพนับถือและเยี่ยมชมของผู้คนที่สนใจในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย.

วัดใหญ่ชัยมงคล_2

          เมื่อประมาณ 400 ปีที่ผ่านมา วัดใหญ่ชัยมงคล ซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อวัดป่าแก้วหรือวัดเจ้าไท ได้ถูกทอดทิ้งและร้างลง ในระยะเวลานั้น พระฉลวย สุธมฺโม ได้นำกลุ่มของพระภิกษุ สามเณร และแม่ชีเข้ามาทำความสะอาดและฟื้นฟูพื้นที่ที่ถูกปกคลุมด้วยพงหญ้าและไม้พุ่มที่รกทึบ เพื่อให้สถานที่นี้กลับมาเป็นที่ปฏิบัติธรรมอีกครั้ง หลังจากดำเนินการมาประมาณ 4 ปี พระฉลวย สุธมฺโม ตัดสินใจออกจาริกเพื่อปฏิบัติธรรมอีกครั้ง และได้นิมนต์พระครูภาวนาพิริยคุณ เจ้าอาวาสวัดยม อำเภอบางบาล มาดูแลวัด

          ภายใต้การนำของพระครูภาวนาพิริยคุณ (เปลื้อง วิสฏฺโฐ) วัดใหญ่ชัยมงคลได้รับการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง จากการที่เคยเป็นวัดร้างมาก่อน วัดนี้ได้กลายเป็นวัดราษฎร์ที่มีพระภิกษุสงฆ์จำพรรษาอยู่อย่างถาวร นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 การทำงานอย่างหนักของพระครูภาวนาพิริยคุณและผู้ติดตามของท่านไม่เพียงแต่ทำให้วัดกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งเท่านั้น แต่ยังทำให้พระครูภาวนาพิริยคุณได้รับการยอมรับและได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูภาวนารังสีด้วย ซึ่งเป็นการแสดงถึงความเคารพและการยอมรับจากสังคมและพุทธศาสนา

วัดใหญ่ชัยมงคล_3

ยุคปัจจุบันวัดใหญ่ชัยมงคล

          หลังจากที่พระครูภาวนารังสีมรณภาพในปี พ.ศ. 2536 ณ วัดใหญ่ชัยมงคล พระปลัดแก่น ปุญฺญสมฺปนฺโน หรือในปัจจุบันที่รู้จักกันในนามพระครูพิสุทธิ์บุญสาร ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสของวัดใหญ่ชัยมงคล และได้ทำการพัฒนาวัดอย่างต่อเนื่อง โดยการร่วมมือกับคณะพระภิกษุสงฆ์ สามเณร และแม่ชี ที่จงใจและมุ่งมั่นในการพัฒนาวัดใหญ่ชัยมงคลให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยกย่อง ด้วยผลงานที่โดดเด่น วัดใหญ่ชัยมงคลจึงได้รับการยกย่องให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง ซึ่งเป็นวัดที่มีผลงานเด่นในด้านการพัฒนา และยังเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในฐานะที่สามของจังหวัด การพัฒนาและการดำเนินการในวัดได้ส่งผลให้วัดใหญ่ชัยมงคลไม่เพียงแต่เป็นที่เคารพของชุมชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังเป็นที่รู้จักและเคารพในวงกว้างอีกด้วย

วัดใหญ่ชัยมงคล_4
รูปภาพจาก PAK STUDIO

สิ่งที่น่าสนใจภายในวัดใหญ่ชัยมงคล

         วัดใหญ่ชัยมงคลเป็นหนึ่งในสถานที่ทางศาสนาที่มีความสำคัญและเป็นที่นิยมของผู้คนมากมาย ภายในวัดนี้ประกอบไปด้วยสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่าง เช่น เจดีย์ชัยมงคล ซึ่งเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเหนือมังกะยอชวา พระมหาอุปราชของหงสาวดี นอกจากนี้ ภายในวัดใหญ่ชัยมงคลยังมีวิหารพระพุทธไสยาสน์ที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นที่ถวายสักการะบูชาและปฏิบัติพระกรรมฐาน ปัจจุบัน วัดใหญ่ชัยมงคลยังได้รับความสนใจจากผู้คนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการสร้างพระตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่มีผู้นิยมไปนมัสการอย่างสม่ำเสมอเป็นจำนวนมาก ทำให้วัดนี้ไม่เพียงแต่เป็นสถานที่สำหรับการปฏิบัติธรรมเท่านั้น แต่ยังเป็นจุดหมายปลายทางทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่สำคัญของไทยอีกด้วย

วัดใหญ่ชัยมงคล_5

วัดใหญ่ชัยมงคล เปิดเวลา 08.00 – 17.00 น. ทุกวัน ค่าเข้าชมสำหรับชาวต่างชาติ 20 บาท

         วัดใหญ่ชัยมงคล ซึ่งเดิมมีชื่อว่า "วัดป่าแก้ว" หรือ "วัดเจ้าไท" ตั้งอยู่ในทำเลที่เป็นส่วนหนึ่งของเกาะพระนคร โดยอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะ ปัจจุบันวัดนี้ตั้งอยู่ในตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สิ่งที่โดดเด่นของวัดนี้คือเจดีย์องค์ใหญ่ ซึ่งมีความเชื่อว่าถูกปฏิสังขรณ์ใหม่ในสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภายในเจดีย์นั้นได้มีการค้นพบ "ชัยมงคลคาถา" ที่ถูกบรรจุไว้

         ภายในพระอุโบสถของวัด มีการประดิษฐานพระพุทธชัยมงคล เป็นพระประธานที่เป็นที่เคารพสักการะและถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัด นอกจากนั้น วัดใหญ่ชัยมงคลยังเป็นที่ตั้งของศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งได้รับการสร้างขึ้นและเสร็จสิ้นในปี พ.ศ. 2544 ทำให้วัดนี้ไม่เพียงแต่เป็นที่สำคัญทางศาสนาและวัฒนธรรมเท่านั้น แต่ยังเป็นสถานที่ที่มีความหมายทางประวัติศาสตร์อย่างลึกซึ้ง ด้วยความที่วัดนี้เชื่อมโยงกับหนึ่งในราชวงศ์ที่ยิ่งใหญ่ของไทย คือ ราชวงศ์อยุธยา ทำให้วัดใหญ่ชัยมงคลเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องราวของประวัติศาสตร์ไทยและความเชื่อทางศาสนาพุทธ

วัดใหญ่ชัยมงคล_1
รูปภาพจาก PAK STUDIO

ประวัติวัดใหญ่ชัยมงคล สมัยกรุงศรีอยุธยา

          วัดใหญ่ชัยมงคล ซึ่งถูกสร้างขึ้นใน พ.ศ. 1900, เป็นที่พำนักของพระภิกษุคณะป่าแก้ว ภายใต้การนำของสมเด็จพระวันรัตน์ จึงมีชื่อว่าวัดเจ้าพระยาไทยคณะป่าแก้ว มีความเชื่อว่าที่นี่เคยใช้เสี่ยงเทียนก่อนที่พระเฑียรราชาจะปราบดาภิเษก โดยยึดอำนาจจากขุนวรวงศาธิราชและท้าวศรีสุดาจันทร์

          ในรัชกาลของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช, สมเด็จพระวันรัตน์, ซึ่งเป็นพระเถระที่สมเด็จพระนเรศวรเคารพนับถือ ได้เปรียบเทียบเรื่องราวของเจ้าชายสิทธัตถะที่ต่อสู้กับมารโดยลำพังก่อนที่จะตรัสรู้ กับเหตุการณ์ที่สมเด็จพระนเรศวรทรงนำทัพโดยลำพัง และได้แนะนำให้ทรงสร้างเจดีย์ใหญ่ขึ้นแทนการประหารชีวิต ทำให้สมเด็จพระนเรศวรทรงสร้าง "พระเจดีย์ชัยมงคล" ขึ้นใน พ.ศ. 2135 ซึ่งมีความสูง 1 เส้น 1 วา และยังคงเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในพระนครศรีอยุธยา

          วัดป่าแก้ว, หรือวัดเจ้าไทย, ถูกร้างลงเมื่อกรุงศรีอยุธยาล่มสลายครั้งที่ 2 ใน พ.ศ. 2309 เมื่อหงสาวดียกพลมาประชิดกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระที่นั่งสุริยาตรมรินทร์โปรดเกล้าให้ยกทัพเรือไปตั้งที่วัดป่าแก้ว แต่ทัพเรือสยามไม่สามารถต้านทานได้ ทำให้พระยาเพชรบุรีถูกสังหาร และกองทัพหงสาวดียึดวัดป่าแก้วเป็นฐานปฏิบัติการ หลังจากกรุงศรีอยุธยาแตกใน พ.ศ. 2310, วัดนี้จึงถูกร้างลง

          การฟื้นฟูวัดใหญ่ชัยมงคลเริ่มต้นขึ้นหลังจากนั้น โดยการบูรณะและเสริมสร้างเพิ่มเติม ทำให้วัดแห่งนี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของความอดทนและความมุ่งมั่นในการฟื้นฟูวัฒนธรรมและศาสนา มีการจัดกิจกรรมทางศาสนาและการเสริมสร้างความเข้าใจในประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญต่อวัดแห่งนี้ ปัจจุบันวัดใหญ่ชัยมงคลยังคงเป็นที่เคารพนับถือและเยี่ยมชมของผู้คนที่สนใจในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย.

วัดใหญ่ชัยมงคล_2

          เมื่อประมาณ 400 ปีที่ผ่านมา วัดใหญ่ชัยมงคล ซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อวัดป่าแก้วหรือวัดเจ้าไท ได้ถูกทอดทิ้งและร้างลง ในระยะเวลานั้น พระฉลวย สุธมฺโม ได้นำกลุ่มของพระภิกษุ สามเณร และแม่ชีเข้ามาทำความสะอาดและฟื้นฟูพื้นที่ที่ถูกปกคลุมด้วยพงหญ้าและไม้พุ่มที่รกทึบ เพื่อให้สถานที่นี้กลับมาเป็นที่ปฏิบัติธรรมอีกครั้ง หลังจากดำเนินการมาประมาณ 4 ปี พระฉลวย สุธมฺโม ตัดสินใจออกจาริกเพื่อปฏิบัติธรรมอีกครั้ง และได้นิมนต์พระครูภาวนาพิริยคุณ เจ้าอาวาสวัดยม อำเภอบางบาล มาดูแลวัด

          ภายใต้การนำของพระครูภาวนาพิริยคุณ (เปลื้อง วิสฏฺโฐ) วัดใหญ่ชัยมงคลได้รับการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง จากการที่เคยเป็นวัดร้างมาก่อน วัดนี้ได้กลายเป็นวัดราษฎร์ที่มีพระภิกษุสงฆ์จำพรรษาอยู่อย่างถาวร นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 การทำงานอย่างหนักของพระครูภาวนาพิริยคุณและผู้ติดตามของท่านไม่เพียงแต่ทำให้วัดกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งเท่านั้น แต่ยังทำให้พระครูภาวนาพิริยคุณได้รับการยอมรับและได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูภาวนารังสีด้วย ซึ่งเป็นการแสดงถึงความเคารพและการยอมรับจากสังคมและพุทธศาสนา

วัดใหญ่ชัยมงคล_3

ยุคปัจจุบันวัดใหญ่ชัยมงคล

          หลังจากที่พระครูภาวนารังสีมรณภาพในปี พ.ศ. 2536 ณ วัดใหญ่ชัยมงคล พระปลัดแก่น ปุญฺญสมฺปนฺโน หรือในปัจจุบันที่รู้จักกันในนามพระครูพิสุทธิ์บุญสาร ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสของวัดใหญ่ชัยมงคล และได้ทำการพัฒนาวัดอย่างต่อเนื่อง โดยการร่วมมือกับคณะพระภิกษุสงฆ์ สามเณร และแม่ชี ที่จงใจและมุ่งมั่นในการพัฒนาวัดใหญ่ชัยมงคลให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยกย่อง ด้วยผลงานที่โดดเด่น วัดใหญ่ชัยมงคลจึงได้รับการยกย่องให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง ซึ่งเป็นวัดที่มีผลงานเด่นในด้านการพัฒนา และยังเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในฐานะที่สามของจังหวัด การพัฒนาและการดำเนินการในวัดได้ส่งผลให้วัดใหญ่ชัยมงคลไม่เพียงแต่เป็นที่เคารพของชุมชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังเป็นที่รู้จักและเคารพในวงกว้างอีกด้วย

วัดใหญ่ชัยมงคล_4
รูปภาพจาก PAK STUDIO

สิ่งที่น่าสนใจภายในวัดใหญ่ชัยมงคล

         วัดใหญ่ชัยมงคลเป็นหนึ่งในสถานที่ทางศาสนาที่มีความสำคัญและเป็นที่นิยมของผู้คนมากมาย ภายในวัดนี้ประกอบไปด้วยสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่าง เช่น เจดีย์ชัยมงคล ซึ่งเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเหนือมังกะยอชวา พระมหาอุปราชของหงสาวดี นอกจากนี้ ภายในวัดใหญ่ชัยมงคลยังมีวิหารพระพุทธไสยาสน์ที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นที่ถวายสักการะบูชาและปฏิบัติพระกรรมฐาน ปัจจุบัน วัดใหญ่ชัยมงคลยังได้รับความสนใจจากผู้คนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการสร้างพระตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่มีผู้นิยมไปนมัสการอย่างสม่ำเสมอเป็นจำนวนมาก ทำให้วัดนี้ไม่เพียงแต่เป็นสถานที่สำหรับการปฏิบัติธรรมเท่านั้น แต่ยังเป็นจุดหมายปลายทางทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่สำคัญของไทยอีกด้วย

วัดใหญ่ชัยมงคล_5

วัดใหญ่ชัยมงคล เปิดเวลา 08.00 – 17.00 น. ทุกวัน ค่าเข้าชมสำหรับชาวต่างชาติ 20 บาท

Tag : วัดใหญ่ชัยมงคล,อยุธยา,วัดป่าแก้ว,วัดเจ้าไท,จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ไหว้พระ,วัด,วัดในอยุธยา,วัดใกล้กรุงเทพ

แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัดพระศรีสรรเพชญ์

วัดพระศรีสรรเพชญ์

อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วัดพระศรีสรรเพชญ์ หรือ วัดพระศรีสรรเพชญ เป็นวัดหลวงในพระราชวังโบราณ อยุธยา ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา ซึ่งเป็นต้นแบบของ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร
วัดใหญ่ชัยมงคล

วัดใหญ่ชัยมงคล

อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เดิมชื่อ "วัดป่าแก้ว" หรือ "วัดเจ้าไท" จุดเด่นของวัดได้แก่เจดีย์องค์ใหญ่ที่เชื่อกันว่า ได้รับการปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปัจจุบันมีการสร้างพระตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีผู้นิยมไปนมัสการอย่างสม่ำเสมอเป็นจำ
วัดพนัญเชิงวรวิหาร

วัดพนัญเชิงวรวิหาร

อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นวัดที่มีประวัติอันยาวนาน ก่อสร้างก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยา มีพระพุทธไตรรัตนนายก หรือหลวงพ่อซำปอกง เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ และใหญ่ที่สุดในพระนครศรีอยุธยา
วัดมหาธาตุ

วัดมหาธาตุ

อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตั้งอยู่เชิงสะพานป่าถ่าน ทางทิศตะวันออกของวัดพระศรีสรรเพชญ์ เป็นวัดที่ประดิษฐานพระบรมธาตุใจกลางพระนคร และวัดมหาธาตุนี้ก็ได้ถูกทำลายลงหลังจากสงครามการเสียกรุงในครั้งที่ 2
วัดธรรมิกราช (พระนครศรีอยุธยา)

วัดธรรมิกราช (พระนครศรีอยุธยา)

อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วัดธรรมิกราช เดิมชื่อ วัดมุขราช ติดกับพระราชวังโบราณ และวัดพระศรีสรรเพชญ์ ปัจจุบันยังเป็นวัดที่มีพระภิกษุสงฆ์จำพรรษาและปฏิบัติธรรมอยู่
วัดพุทไธศวรรย์

วัดพุทไธศวรรย์

อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประชาชนกราบขอพรจากองค์จตุคามรามเทพ และถ่ายรูปตามรอยละครดังเรื่อง บุพเพสันนิวาส
วัดโลกยสุธาราม

วัดโลกยสุธาราม

อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้น และมีการใช้ประโยชน์พื้นที่ภายในวัดเรื่อยมาจนถึงสมัยอยุธยาตอนปลาย
วัดหน้าพระเมรุราชิการาม

วัดหน้าพระเมรุราชิการาม

อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นวัดเดียวในกรุงศรีอยุธยาที่ไม่ถูกพม่าทำลาย และยังคงสภาพที่ดีมาก พระประธานในอุโบสถซึ่งสร้างปลายสมัยอยุธยา เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องหล่อสำริดขนาดใหญ่
วัดไชยวัฒนาราม

วัดไชยวัฒนาราม

อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นพระอารามหลวงสมัยอยุธยา มีอาคารทรงปราสาทยอดอยู่กึ่งกลางและมุมของระเบียงคดแต่ละด้าน รูปแบบสถาปัตยกรรมต่างๆ ตลอดจนแผนผังในการก่อสร้างโบราณสถานภายในวัด
คุ้มขุนแผน

คุ้มขุนแผน

อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คุ้มขุนแผน ตั้งอยู่ที่ถนนป่าโทน ในตัวเมืองอยุธยา สร้างขึ้นเพื่ออนุรักษ์บ้านของขุนนางในสมัยก่อนไว้ให้ชนรุ่นหลังได้มาศึกษาสถาปัตยกรรมแบบโบราณ
เจดีย์ภูเขาทอง วัดภูเขาทองอยุธยา

เจดีย์ภูเขาทอง วัดภูเขาทองอยุธยา

อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พระมหาเจดีย์เป็นสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาที่มีคนเดินทางมากราบไหว้ ดังเช่นที่ปรากฎเป็นนิราศภูเขาทอง ของสุนทรภู่ ที่เดินทางมานมัสการในรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ วัดนี้มีพระมาจำพรรษาอีกครั้งนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2500
ปางช้างอยุธยา แล เพนียด

ปางช้างอยุธยา แล เพนียด

อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วังช้างอยุธยา แล เพนียด หรือ ปางช้างอยุธยา แล เพนียด ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ภายในมีลานพักช้างใหญ่ เป็นโซนพักผ่อนของควาญและช้าง ใครผ่านไปใครผ่านมาก็ป้อนกล้วยอ้อยให้ช้างยื่นงวงมางับได้จากมือ มีกิจกรรมถ่ายรูปคู่กับช้าง
วัดวรเชษฐาราม

วัดวรเชษฐาราม

อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วัดวรเชษฐาราม เป็นวัดที่สำคัญวัดหนึ่งของกรุงศรีอยุธยา ภายในกำแพงวัดประกอบไปด้วย เจดีย์ประธานทรงลังกาแบบสุโขทัย พระวิหารจำนวน 3 หลัง เชื่อกันว่าน่าจะมีการบรรจุพระอัฐิของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไว้ภายในเจดีย์องค์ใดองค์หนึ่งภายในวัดนี้
วัดวรโพธิ์

วัดวรโพธิ์

อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภายในวัดประกอบด้วย ปรางค์ประธาน มีระเบียงคตล้อมรอบ ปัจจุบันเหลือให้เห็นเฉพาะฐานเท่านั้น ด้านทิศเหนือของปรางค์ประธานยังคงปรากฏซากของอาคาร วิหารและเจดีย์เหลี่ยม ส่วนทางทิศใต้มีพระวิหารสำหรับประดิษฐานรอยพระพุทธบาทตั้งอยู่
วัดบรมพุทธาราม

วัดบรมพุทธาราม

อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อุโบสถเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ฐานแอ่นโค้งเป็นรูปท้องเรือสำเภา ภายในอุโบสถประดิษฐานพระพุธรูปก่ออิฐถือปูนปางมารวิชัย
วัดแม่นางปลื้ม

วัดแม่นางปลื้ม

อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นวัดที่ยังคงความเป็นสถาปัตยกรรมแบบโบราณเป็นอย่างมาก ซุ้มประตูศิลปะอยุธยาแบบโบราณ บรรยากาศภายในวัด มีความร่มรื่นสวยงาม และมีมนต์ขลัง
อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
บริเวณนี้เรียกว่าทุ่งภูเขาทอง ในอดีตเคยเป็นสมรภูมิรบหลายครั้งหลายคราว วีรบุรุษของไทยนับไม่ถ้วนได้เสียสละชีวิตเลือดเนื้อ เพื่อปกป้องแผ่นดิน
วัดญาณเสน

วัดญาณเสน

อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นวัดโบราณที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้น ครั้งโบราณถัดจากหน้าวัด มีคลองน้ำเชี่ยว เป็นทางสำหรับชักน้ำจากแม่น้ำลพบุรีไปยังบึงพระราม เป็นการถ่ายเทน้ำเพื่อให้บึงพระรามสะอาด
สะพานป่าดินสอและคลองประตูฉะไกรน้อย

สะพานป่าดินสอและคลองประตูฉะไกรน้อย

อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นสะพานอิฐ พื้นสะพานปูด้วยอิฐตะแคง ใต้สะพานก่ออิฐสันตั้งเป็นลักษณะซุ้มโค้ง สันนิษฐานว่าน่าจะได้รับอิทธิพลจากตะวันตก ตั้งแต่รัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ซุ้มล้อกันโคลน ชุดเคฟล่า PCX160 (ปี2021-2022)[ซุ้มล้อกันโคลน ชุดเคฟล่า PCX160 (ปี2021-2022)]
อุปกรณ์แต่งรถมอเตอร์ไซค์
฿599 
ชุดล้อ ล้อแม็ก V2 Wave110i Wave 125i ล้อแม็กขอบ17 ล้อแต่ง [ชุดล้อ ล้อแม็ก V2 Wave110i Wave 125i ล้อแม็กขอบ17 ล้อแต่ง ]
ของแต่ง ล้อแม็กรถมอเตอร์ไซค์ 110i 125i เวฟ 110i ไซส์ 1.4*17
฿1,599 
ฝาครอบน็อต ลายดอกไม้ สีโครเมี่ยม [ฝาครอบน็อต ลายดอกไม้ สีโครเมี่ยม ]
น็อตแต่งฝาครอบ ใส่ได้ทุกรุ่น
฿39 
เสื้อแจ็คเก็ต-โมโตจีพี Jacket-MotoGP[เสื้อแจ็คเก็ต-โมโตจีพี Jacket-MotoGP]
เสื้อทีม Repsol Honda แจ็คเก็ต-มอเตอร์ไซค์
฿499 
Posee จ้าวลู่ซือ tiktok hot รองเท้าแตะลําลอง[Posee จ้าวลู่ซือ tiktok hot รองเท้าแตะลําลอง]
พื้นหนา กันลื่น ลายอุ้งเท้าแมวน่ารัก เหมาะกับฤดูร้อน สําหรับผู้ชาย ผู้หญิง ใส่ในบ้าน ห้องน้ํา
฿271 
รองเท้าแตะ keen[รองเท้าแตะ keen]
รองเท้าแตะ รองเท้าชายหาด เดินป่า เดินป่า เดินป่า เดินเขา H2 กันลื่น สําหรับผู้ชาย และผู้หญิง
฿1,128 
ผงไล่งู กำมะถันผสมดินเบาอย่างดี[ผงไล่งู กำมะถันผสมดินเบาอย่างดี]
ไล่แมลงและสัตว์เลื้อยคลานได้ดีมาก บรรจุภัณฑ์ใช้งานง่ายเก็บรักษาง่าย
฿195 
Merry Plant Protein โปรตีนพืช 5 ชนิด[Merry Plant Protein โปรตีนพืช 5 ชนิด]
Merry Plant Protein โปรตีนพืช 5 ชนิด : รส Dark Chocolate Flavor 1 กระปุก 2.3lb. / 1,050g. [ 20 Servings ]
฿1,018 

แหล่งท่องเที่ยวตามจังหวัด

ที่เที่ยวภาคเหนือ

ที่เที่ยวภาคอีสาน

ที่เที่ยวภาคกลาง

ที่เที่ยวภาคตะวันออก

ที่เที่ยวภาคใต้