เจดีย์ภูเขาทอง วัดภูเขาทองอยุธยา

หน้าแรก » จังหวัดพระนครศรีอยุธยา » อำเภอพระนครศรีอยุธยา » เจดีย์ภูเขาทอง วัดภูเขาทองอยุธยา
แบ่งปันไปยัง : แบ่งปันไปยัง facebook

วัดภูเขาทอง_เมืองอยุธยา_5

        วัดภูเขาทองเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในทุ่งภูเขาทองนอกเกาะเมืองอยุธยาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามตำนานในพระราชพงศวดารอยุธยา วัดนี้ถูกสร้างขึ้นโดยสมเด็จพระราเมศวร กษัตริย์ราชวงศ์อู่ทอง ประมาณพุทธศักราช 1930 ในปี พ.ศ. 2112 ขณะที่พระเจ้าบุเรงนองยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยา พระองค์ได้สั่งให้สร้างพระเจดีย์ภูเขาทองขนาดใหญ่แบบมอญเพื่อเป็นที่ระลึก ต่อมาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศได้โปรดให้ทำการบรรณะซ่อมแซมวัด และได้เปลี่ยนแปลงพระเจดีย์ตอนบนจากแบบมอญเป็นแบบไทยย่อมุมไม้สิบสิง ที่ด้านหน้าของภูเขาทองนั้น มีการประดิษฐานพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งได้รับการสร้างขึ้นโดยกรมศิลปกรในภายหลังเพื่อเป็นการเทิดทูนและระลึกถึงกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ผู้นี้

วัดภูเขาทอง_เมืองอยุธยา_6

ลักษณะของพื้นที่วัดภูเขาทอง

       วัดภูเขาทอง สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่บนโคกสูง ไม่เพียงแต่เป็นที่รู้จักสำหรับความงามทางสถาปัตยกรรมและความสำคัญทางศาสนาเท่านั้น แต่ยังเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่สำคัญในประวัติศาสตร์ไทย โดยเฉพาะในระหว่างการปะทะกองทัพอยุธยาและพม่า ในทั้งสองครั้งของการเสียกรุงอยุธยา วัดแห่งนี้ไม่เพียงมีบทบาทเป็นจุดยุทธศาสตร์ แต่ยังเกี่ยวข้องโดยตรงกับการขุดคลองมหานาค ซึ่งเป็นโครงการที่มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการคมนาคมระหว่างพระนครในแม่น้ำลพบุรีและวัดภูเขาทอง การขุดคลองมหานาคถือเป็นการสะท้อนถึงความฉลาดทางยุทธศาสตร์และความพยายามในการปกป้องและอนุรักษ์บริเวณนี้จากภัยคุกคามของกองทัพศัตรู

วัดภูเขาทอง_เมืองอยุธยา_7

วัดภูเขาทอง_เมืองอยุธยา_8

         หลังจากการเสียกรุงครั้งที่ 2 วัดภูเขาทองกลายเป็นวัดร้างที่ถูกทอดทิ้ง อย่างไรก็ตาม พระมหาเจดีย์ของวัดซึ่งยังคงตั้งตระหง่านอยู่ได้กลายเป็นสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนา มีผู้คนนับไม่ถ้วนเดินทางมากราบไหว้ โดยเฉพาะในยามที่ผลงานอันเลื่องชื่อเช่น นิราศภูเขาทอง ของสุนทรภู่กล่าวถึงการมานมัสการของเขาในรัชกาลที่ 3 ของกรุงรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 วัดภูเขาทองได้เห็นการกลับมาของพระสงฆ์ที่มาจำพรรษาที่นี่อีกครั้ง ซึ่งเป็นการฟื้นฟูทางวัฒนธรรมและศาสนาที่สำคัญสำหรับชุมชนและผู้ศรัทธา

วัดภูเขาทอง_เมืองอยุธยา_3

วัดภูเขาทอง_เมืองอยุธยา_4

วัดภูเขาทอง_เมืองอยุธยา_5

        วัดภูเขาทองเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในทุ่งภูเขาทองนอกเกาะเมืองอยุธยาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามตำนานในพระราชพงศวดารอยุธยา วัดนี้ถูกสร้างขึ้นโดยสมเด็จพระราเมศวร กษัตริย์ราชวงศ์อู่ทอง ประมาณพุทธศักราช 1930 ในปี พ.ศ. 2112 ขณะที่พระเจ้าบุเรงนองยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยา พระองค์ได้สั่งให้สร้างพระเจดีย์ภูเขาทองขนาดใหญ่แบบมอญเพื่อเป็นที่ระลึก ต่อมาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศได้โปรดให้ทำการบรรณะซ่อมแซมวัด และได้เปลี่ยนแปลงพระเจดีย์ตอนบนจากแบบมอญเป็นแบบไทยย่อมุมไม้สิบสิง ที่ด้านหน้าของภูเขาทองนั้น มีการประดิษฐานพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งได้รับการสร้างขึ้นโดยกรมศิลปกรในภายหลังเพื่อเป็นการเทิดทูนและระลึกถึงกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ผู้นี้

วัดภูเขาทอง_เมืองอยุธยา_6

ลักษณะของพื้นที่วัดภูเขาทอง

       วัดภูเขาทอง สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่บนโคกสูง ไม่เพียงแต่เป็นที่รู้จักสำหรับความงามทางสถาปัตยกรรมและความสำคัญทางศาสนาเท่านั้น แต่ยังเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่สำคัญในประวัติศาสตร์ไทย โดยเฉพาะในระหว่างการปะทะกองทัพอยุธยาและพม่า ในทั้งสองครั้งของการเสียกรุงอยุธยา วัดแห่งนี้ไม่เพียงมีบทบาทเป็นจุดยุทธศาสตร์ แต่ยังเกี่ยวข้องโดยตรงกับการขุดคลองมหานาค ซึ่งเป็นโครงการที่มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการคมนาคมระหว่างพระนครในแม่น้ำลพบุรีและวัดภูเขาทอง การขุดคลองมหานาคถือเป็นการสะท้อนถึงความฉลาดทางยุทธศาสตร์และความพยายามในการปกป้องและอนุรักษ์บริเวณนี้จากภัยคุกคามของกองทัพศัตรู

วัดภูเขาทอง_เมืองอยุธยา_7

วัดภูเขาทอง_เมืองอยุธยา_8

         หลังจากการเสียกรุงครั้งที่ 2 วัดภูเขาทองกลายเป็นวัดร้างที่ถูกทอดทิ้ง อย่างไรก็ตาม พระมหาเจดีย์ของวัดซึ่งยังคงตั้งตระหง่านอยู่ได้กลายเป็นสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนา มีผู้คนนับไม่ถ้วนเดินทางมากราบไหว้ โดยเฉพาะในยามที่ผลงานอันเลื่องชื่อเช่น นิราศภูเขาทอง ของสุนทรภู่กล่าวถึงการมานมัสการของเขาในรัชกาลที่ 3 ของกรุงรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 วัดภูเขาทองได้เห็นการกลับมาของพระสงฆ์ที่มาจำพรรษาที่นี่อีกครั้ง ซึ่งเป็นการฟื้นฟูทางวัฒนธรรมและศาสนาที่สำคัญสำหรับชุมชนและผู้ศรัทธา

วัดภูเขาทอง_เมืองอยุธยา_3

วัดภูเขาทอง_เมืองอยุธยา_4

Tag : วัดภูเขาทอง,อยุธยา,ภูเขาทอง,วัด,เจดีย์,จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,วัดในอยุธยา,

แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัดพระศรีสรรเพชญ์

วัดพระศรีสรรเพชญ์

อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วัดพระศรีสรรเพชญ์ หรือ วัดพระศรีสรรเพชญ เป็นวัดหลวงในพระราชวังโบราณ อยุธยา ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา ซึ่งเป็นต้นแบบของ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร
วัดใหญ่ชัยมงคล

วัดใหญ่ชัยมงคล

อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เดิมชื่อ "วัดป่าแก้ว" หรือ "วัดเจ้าไท" จุดเด่นของวัดได้แก่เจดีย์องค์ใหญ่ที่เชื่อกันว่า ได้รับการปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปัจจุบันมีการสร้างพระตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีผู้นิยมไปนมัสการอย่างสม่ำเสมอเป็นจำ
วัดพนัญเชิงวรวิหาร

วัดพนัญเชิงวรวิหาร

อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นวัดที่มีประวัติอันยาวนาน ก่อสร้างก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยา มีพระพุทธไตรรัตนนายก หรือหลวงพ่อซำปอกง เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ และใหญ่ที่สุดในพระนครศรีอยุธยา
วัดมหาธาตุ

วัดมหาธาตุ

อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตั้งอยู่เชิงสะพานป่าถ่าน ทางทิศตะวันออกของวัดพระศรีสรรเพชญ์ เป็นวัดที่ประดิษฐานพระบรมธาตุใจกลางพระนคร และวัดมหาธาตุนี้ก็ได้ถูกทำลายลงหลังจากสงครามการเสียกรุงในครั้งที่ 2
วัดธรรมิกราช (พระนครศรีอยุธยา)

วัดธรรมิกราช (พระนครศรีอยุธยา)

อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วัดธรรมิกราช เดิมชื่อ วัดมุขราช ติดกับพระราชวังโบราณ และวัดพระศรีสรรเพชญ์ ปัจจุบันยังเป็นวัดที่มีพระภิกษุสงฆ์จำพรรษาและปฏิบัติธรรมอยู่
วัดพุทไธศวรรย์

วัดพุทไธศวรรย์

อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประชาชนกราบขอพรจากองค์จตุคามรามเทพ และถ่ายรูปตามรอยละครดังเรื่อง บุพเพสันนิวาส
วัดโลกยสุธาราม

วัดโลกยสุธาราม

อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้น และมีการใช้ประโยชน์พื้นที่ภายในวัดเรื่อยมาจนถึงสมัยอยุธยาตอนปลาย
วัดหน้าพระเมรุราชิการาม

วัดหน้าพระเมรุราชิการาม

อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นวัดเดียวในกรุงศรีอยุธยาที่ไม่ถูกพม่าทำลาย และยังคงสภาพที่ดีมาก พระประธานในอุโบสถซึ่งสร้างปลายสมัยอยุธยา เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องหล่อสำริดขนาดใหญ่
วัดไชยวัฒนาราม

วัดไชยวัฒนาราม

อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นพระอารามหลวงสมัยอยุธยา มีอาคารทรงปราสาทยอดอยู่กึ่งกลางและมุมของระเบียงคดแต่ละด้าน รูปแบบสถาปัตยกรรมต่างๆ ตลอดจนแผนผังในการก่อสร้างโบราณสถานภายในวัด
คุ้มขุนแผน

คุ้มขุนแผน

อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คุ้มขุนแผน ตั้งอยู่ที่ถนนป่าโทน ในตัวเมืองอยุธยา สร้างขึ้นเพื่ออนุรักษ์บ้านของขุนนางในสมัยก่อนไว้ให้ชนรุ่นหลังได้มาศึกษาสถาปัตยกรรมแบบโบราณ
เจดีย์ภูเขาทอง วัดภูเขาทองอยุธยา

เจดีย์ภูเขาทอง วัดภูเขาทองอยุธยา

อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พระมหาเจดีย์เป็นสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาที่มีคนเดินทางมากราบไหว้ ดังเช่นที่ปรากฎเป็นนิราศภูเขาทอง ของสุนทรภู่ ที่เดินทางมานมัสการในรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ วัดนี้มีพระมาจำพรรษาอีกครั้งนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2500
ปางช้างอยุธยา แล เพนียด

ปางช้างอยุธยา แล เพนียด

อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วังช้างอยุธยา แล เพนียด หรือ ปางช้างอยุธยา แล เพนียด ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ภายในมีลานพักช้างใหญ่ เป็นโซนพักผ่อนของควาญและช้าง ใครผ่านไปใครผ่านมาก็ป้อนกล้วยอ้อยให้ช้างยื่นงวงมางับได้จากมือ มีกิจกรรมถ่ายรูปคู่กับช้าง
วัดวรเชษฐาราม

วัดวรเชษฐาราม

อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วัดวรเชษฐาราม เป็นวัดที่สำคัญวัดหนึ่งของกรุงศรีอยุธยา ภายในกำแพงวัดประกอบไปด้วย เจดีย์ประธานทรงลังกาแบบสุโขทัย พระวิหารจำนวน 3 หลัง เชื่อกันว่าน่าจะมีการบรรจุพระอัฐิของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไว้ภายในเจดีย์องค์ใดองค์หนึ่งภายในวัดนี้
วัดวรโพธิ์

วัดวรโพธิ์

อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภายในวัดประกอบด้วย ปรางค์ประธาน มีระเบียงคตล้อมรอบ ปัจจุบันเหลือให้เห็นเฉพาะฐานเท่านั้น ด้านทิศเหนือของปรางค์ประธานยังคงปรากฏซากของอาคาร วิหารและเจดีย์เหลี่ยม ส่วนทางทิศใต้มีพระวิหารสำหรับประดิษฐานรอยพระพุทธบาทตั้งอยู่
วัดบรมพุทธาราม

วัดบรมพุทธาราม

อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อุโบสถเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ฐานแอ่นโค้งเป็นรูปท้องเรือสำเภา ภายในอุโบสถประดิษฐานพระพุธรูปก่ออิฐถือปูนปางมารวิชัย
วัดแม่นางปลื้ม

วัดแม่นางปลื้ม

อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นวัดที่ยังคงความเป็นสถาปัตยกรรมแบบโบราณเป็นอย่างมาก ซุ้มประตูศิลปะอยุธยาแบบโบราณ บรรยากาศภายในวัด มีความร่มรื่นสวยงาม และมีมนต์ขลัง
อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
บริเวณนี้เรียกว่าทุ่งภูเขาทอง ในอดีตเคยเป็นสมรภูมิรบหลายครั้งหลายคราว วีรบุรุษของไทยนับไม่ถ้วนได้เสียสละชีวิตเลือดเนื้อ เพื่อปกป้องแผ่นดิน
วัดญาณเสน

วัดญาณเสน

อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นวัดโบราณที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้น ครั้งโบราณถัดจากหน้าวัด มีคลองน้ำเชี่ยว เป็นทางสำหรับชักน้ำจากแม่น้ำลพบุรีไปยังบึงพระราม เป็นการถ่ายเทน้ำเพื่อให้บึงพระรามสะอาด
สะพานป่าดินสอและคลองประตูฉะไกรน้อย

สะพานป่าดินสอและคลองประตูฉะไกรน้อย

อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นสะพานอิฐ พื้นสะพานปูด้วยอิฐตะแคง ใต้สะพานก่ออิฐสันตั้งเป็นลักษณะซุ้มโค้ง สันนิษฐานว่าน่าจะได้รับอิทธิพลจากตะวันตก ตั้งแต่รัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ซุ้มล้อกันโคลน ชุดเคฟล่า PCX160 (ปี2021-2022)[ซุ้มล้อกันโคลน ชุดเคฟล่า PCX160 (ปี2021-2022)]
อุปกรณ์แต่งรถมอเตอร์ไซค์
฿599 
ชุดล้อ ล้อแม็ก V2 Wave110i Wave 125i ล้อแม็กขอบ17 ล้อแต่ง [ชุดล้อ ล้อแม็ก V2 Wave110i Wave 125i ล้อแม็กขอบ17 ล้อแต่ง ]
ของแต่ง ล้อแม็กรถมอเตอร์ไซค์ 110i 125i เวฟ 110i ไซส์ 1.4*17
฿1,599 
ฝาครอบน็อต ลายดอกไม้ สีโครเมี่ยม [ฝาครอบน็อต ลายดอกไม้ สีโครเมี่ยม ]
น็อตแต่งฝาครอบ ใส่ได้ทุกรุ่น
฿39 
เสื้อแจ็คเก็ต-โมโตจีพี Jacket-MotoGP[เสื้อแจ็คเก็ต-โมโตจีพี Jacket-MotoGP]
เสื้อทีม Repsol Honda แจ็คเก็ต-มอเตอร์ไซค์
฿499 
Posee จ้าวลู่ซือ tiktok hot รองเท้าแตะลําลอง[Posee จ้าวลู่ซือ tiktok hot รองเท้าแตะลําลอง]
พื้นหนา กันลื่น ลายอุ้งเท้าแมวน่ารัก เหมาะกับฤดูร้อน สําหรับผู้ชาย ผู้หญิง ใส่ในบ้าน ห้องน้ํา
฿271 
รองเท้าแตะ keen[รองเท้าแตะ keen]
รองเท้าแตะ รองเท้าชายหาด เดินป่า เดินป่า เดินป่า เดินเขา H2 กันลื่น สําหรับผู้ชาย และผู้หญิง
฿1,128 
ผงไล่งู กำมะถันผสมดินเบาอย่างดี[ผงไล่งู กำมะถันผสมดินเบาอย่างดี]
ไล่แมลงและสัตว์เลื้อยคลานได้ดีมาก บรรจุภัณฑ์ใช้งานง่ายเก็บรักษาง่าย
฿195 
Merry Plant Protein โปรตีนพืช 5 ชนิด[Merry Plant Protein โปรตีนพืช 5 ชนิด]
Merry Plant Protein โปรตีนพืช 5 ชนิด : รส Dark Chocolate Flavor 1 กระปุก 2.3lb. / 1,050g. [ 20 Servings ]
฿1,018 

แหล่งท่องเที่ยวตามจังหวัด

ที่เที่ยวภาคเหนือ

ที่เที่ยวภาคอีสาน

ที่เที่ยวภาคกลาง

ที่เที่ยวภาคตะวันออก

ที่เที่ยวภาคใต้