เขื่อนศรีนครินทร์

หน้าแรก » จังหวัดกาญจนบุรี » อำเภอศรีสวัสดิ์ » เขื่อนศรีนครินทร์
แบ่งปันไปยัง : แบ่งปันไปยัง facebook
 อัพเดต : 12 มิถุนายน 2560

       เขื่อนศรีนครินทร์ (ชื่อเดิม เขื่อนเจ้าเณร) ไม่เพียงแต่เป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกในโครงการพัฒนาลุ่มน้ำแม่กลองเท่านั้น แต่ยังถือว่าเป็นหนึ่งในองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาท้องถิ่นอีกด้วย โครงการนี้ตั้งอยู่บนแม่น้ำแควใหญ่ ใกล้บ้านเจ้าเณร ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี และเป็นเขื่อนแห่งที่ 8 จาก 17 แห่งที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ดำเนินการสร้างขึ้น

       เขื่อนศรีนครินทร์ถูกออกแบบและสร้างขึ้นเพื่ออำนวยประโยชน์ในหลายด้าน รวมถึงการจัดการทรัพยากรน้ำ การผลิตไฟฟ้า และการป้องกันน้ำท่วม นอกจากนี้ โครงการนี้ยังช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีนัยสำคัญ

       นอกเหนือจากฟังก์ชั่นหลักของมัน ปัจจุบันเขื่อนศรีนครินทร์ได้เติบโตและกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดกาญจนบุรี มีนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมของประเทศและนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาเยือนอย่างต่อเนื่อง ความงดงามของภูเขาและทะเลสาปในพื้นที่โครงการได้ทำให้เขื่อนศรีนครินทร์กลายเป็นสถานที่เชิดหน้าชูตาของประเทศไทยในท้องถิ่นและระดับสากล

       อีกทั้งยังได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมและการศึกษา ทั้งนี้ยังสร้างโอกาสงานและรายได้ให้กับชุมชนใกล้เคียง เขื่อนศรีนครินทร์เป็นตัวอย่างที่ดีของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการสร้างประโยชน์ที่หลากหลาย ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของความสำเร็จและความยั่งยืนในการพัฒนาประเทศไทย

เขื่อนศรีนครินทร์_1

ลักษณะโรงไฟฟ้าและเขื่อนศรีนครินทร์

         เขื่อนศรีนครินทร์เป็นหนึ่งในเขื่อนหินถมแกนดินเหนียวที่ยิ่งใหญ่และสำคัญที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่ ประกอบด้วยความสูงจากฐานรากถึง 140 เมตร และยาวของสันเขื่อนทั้งหมด 610 เมตร พื้นที่อ่างเก็บน้ำของเขื่อนศรีนครินทร์มีขนาดถึง 419 ตารางกิโลเมตร ทำให้มีความจุในการเก็บน้ำสูงสุดของประเทศ ที่ 17,745 ล้านลูกบาศก์เมตร

         โรงไฟฟ้าที่อยู่ภายในพื้นที่เขื่อนเป็นอาคารที่สร้างจากคอนกรีตเสริมเหล็ก มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทั้งหมด 5 เครื่อง โดยเครื่องที่ 1 ถึง 3 มีกำลังผลิต 120,000 กิโลวัตต์ต่อเครื่อง ในขณะที่เครื่องที่ 4 และ 5 ใช้ระบบสูบกลับ และมีกำลังผลิตที่สูงขึ้นเป็น 180,000 กิโลวัตต์ต่อเครื่อง รวมกำลังผลิตทั้งหมดถึง 720,000 กิโลวัตต์

         งานก่อสร้างเขื่อนศรีนครินทร์ได้เริ่มต้นในปี 2516 และสำเร็จการก่อสร้างในปี 2523 โดยได้รับเกียรติจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระนามาภิไธยของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นชื่อของเขื่อน พระองค์ยังเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปทรงเปิดเขื่อนในวันที่ 15 มิถุนายน 2525

         เขื่อนศรีนครินทร์ไม่เพียงแต่เป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้า แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความสำเร็จในการจัดการทรัพยากรน้ำและพลังงานของประเทศ อีกทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ประชาชนสามารถเข้าไปชมและเรียนรู้ถึงเทคโนโลยีและการจัดการที่ใช้ในการสร้างเขื่อนได้ ทั้งนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาค และเป็นตัวสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนและรัฐบาลในการดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติในระยะยาว

เขื่อนศรีนครินทร์_2

สิ่งอำนวยประโยชน์ในด้านต่างๆของเขื่อนศรีนครินทร์

          ชลประทานและเขื่อนเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรน้ำในประเทศไทย โดยเฉพาะเขื่อนแม่กลองและเขื่อนศรีนครินทร์ ที่มีหน้าที่หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการช่วยส่งเสริมระบบชลประทานโครงการแม่กลองใหญ่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งเขื่อนแม่กลองของกรมชลประทานเป็นหัวงานทดน้ำเข้าสู่พื้นที่เกษตรตลอดปี อาทิเนื้อที่ถึง 4,118 ล้านไร่

          ด้านการผลิตไฟฟ้า ทั้งเขื่อนแม่กลองและเขื่อนศรีนครินทร์มีความสามารถในการผลิตพลังงานไฟฟ้าปีละประมาณ 1,250 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง ทำให้เป็นแหล่งพลังงานที่มีความสำคัญ

          ด้านการบรรเทาอุทกภัย โดยทั้งเขื่อนแม่กลองและเขื่อนศรีนครินทร์สามารถกักเก็บน้ำที่หลากมาในช่วงฤดูฝนไว้ในอ่างเก็บน้ำได้เป็นจำนวนมาก ทำให้สามารถบรรเทาอุทกภัยในเขตลุ่มน้ำแม่กลองและอื่น ๆ ให้ลดน้อยลง

          ในด้านคมนาคมทางน้ำ การมีเขื่อนช่วยให้สามารถใช้เป็นเส้นทางเดินเรือไปยังบริเวณอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี และอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น

          ด้านการป้องกันปัญหาน้ำเค็ม เขื่อนสามารถปล่อยน้ำลงเพื่อผลักดันน้ำเค็มให้ไม่หนุนล้ำเข้ามาทำความเสียหายแก่พื้นที่บริเวณปากน้ำแม่กลองในช่วงฤดูแล้ง

          ด้านแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งช่วยเพิ่มรายได้ให้กับราษฎรในเขตรอบเขื่อน และเขื่อนศรีนครินทร์ยังนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี โดยรับผู้มาเที่ยวชมปีละเป็นจำนวนกว่าแสนคน ไม่เพียงแต่ให้ความรู้และความเพลิดเพลิน แต่ยังเป็นแรงผลักดันให้เกิดการขยายตัวทางการท่องเที่ยวอย่างกว้างขวาง เช่น แพท่องเที่ยวในอ่างเก็บน้ำ เป็นต้น

          ด้วยเหตุผลเหล่านี้ เขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนแม่กลองทั้งคู่ถือว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีความหมายและมีคุณค่ามากสำหรับประชาชนและประเทศไทยในหลาย ๆ ด้าน ทั้งการเกษตร พลังงาน การคมนาคม การป้องกันปัญหาน้ำเค็ม และการท่องเที่ยว

       เขื่อนศรีนครินทร์ (ชื่อเดิม เขื่อนเจ้าเณร) ไม่เพียงแต่เป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกในโครงการพัฒนาลุ่มน้ำแม่กลองเท่านั้น แต่ยังถือว่าเป็นหนึ่งในองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาท้องถิ่นอีกด้วย โครงการนี้ตั้งอยู่บนแม่น้ำแควใหญ่ ใกล้บ้านเจ้าเณร ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี และเป็นเขื่อนแห่งที่ 8 จาก 17 แห่งที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ดำเนินการสร้างขึ้น

       เขื่อนศรีนครินทร์ถูกออกแบบและสร้างขึ้นเพื่ออำนวยประโยชน์ในหลายด้าน รวมถึงการจัดการทรัพยากรน้ำ การผลิตไฟฟ้า และการป้องกันน้ำท่วม นอกจากนี้ โครงการนี้ยังช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีนัยสำคัญ

       นอกเหนือจากฟังก์ชั่นหลักของมัน ปัจจุบันเขื่อนศรีนครินทร์ได้เติบโตและกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดกาญจนบุรี มีนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมของประเทศและนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาเยือนอย่างต่อเนื่อง ความงดงามของภูเขาและทะเลสาปในพื้นที่โครงการได้ทำให้เขื่อนศรีนครินทร์กลายเป็นสถานที่เชิดหน้าชูตาของประเทศไทยในท้องถิ่นและระดับสากล

       อีกทั้งยังได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมและการศึกษา ทั้งนี้ยังสร้างโอกาสงานและรายได้ให้กับชุมชนใกล้เคียง เขื่อนศรีนครินทร์เป็นตัวอย่างที่ดีของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการสร้างประโยชน์ที่หลากหลาย ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของความสำเร็จและความยั่งยืนในการพัฒนาประเทศไทย

เขื่อนศรีนครินทร์_1

ลักษณะโรงไฟฟ้าและเขื่อนศรีนครินทร์

         เขื่อนศรีนครินทร์เป็นหนึ่งในเขื่อนหินถมแกนดินเหนียวที่ยิ่งใหญ่และสำคัญที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่ ประกอบด้วยความสูงจากฐานรากถึง 140 เมตร และยาวของสันเขื่อนทั้งหมด 610 เมตร พื้นที่อ่างเก็บน้ำของเขื่อนศรีนครินทร์มีขนาดถึง 419 ตารางกิโลเมตร ทำให้มีความจุในการเก็บน้ำสูงสุดของประเทศ ที่ 17,745 ล้านลูกบาศก์เมตร

         โรงไฟฟ้าที่อยู่ภายในพื้นที่เขื่อนเป็นอาคารที่สร้างจากคอนกรีตเสริมเหล็ก มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทั้งหมด 5 เครื่อง โดยเครื่องที่ 1 ถึง 3 มีกำลังผลิต 120,000 กิโลวัตต์ต่อเครื่อง ในขณะที่เครื่องที่ 4 และ 5 ใช้ระบบสูบกลับ และมีกำลังผลิตที่สูงขึ้นเป็น 180,000 กิโลวัตต์ต่อเครื่อง รวมกำลังผลิตทั้งหมดถึง 720,000 กิโลวัตต์

         งานก่อสร้างเขื่อนศรีนครินทร์ได้เริ่มต้นในปี 2516 และสำเร็จการก่อสร้างในปี 2523 โดยได้รับเกียรติจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระนามาภิไธยของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นชื่อของเขื่อน พระองค์ยังเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปทรงเปิดเขื่อนในวันที่ 15 มิถุนายน 2525

         เขื่อนศรีนครินทร์ไม่เพียงแต่เป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้า แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความสำเร็จในการจัดการทรัพยากรน้ำและพลังงานของประเทศ อีกทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ประชาชนสามารถเข้าไปชมและเรียนรู้ถึงเทคโนโลยีและการจัดการที่ใช้ในการสร้างเขื่อนได้ ทั้งนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาค และเป็นตัวสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนและรัฐบาลในการดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติในระยะยาว

เขื่อนศรีนครินทร์_2

สิ่งอำนวยประโยชน์ในด้านต่างๆของเขื่อนศรีนครินทร์

          ชลประทานและเขื่อนเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรน้ำในประเทศไทย โดยเฉพาะเขื่อนแม่กลองและเขื่อนศรีนครินทร์ ที่มีหน้าที่หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการช่วยส่งเสริมระบบชลประทานโครงการแม่กลองใหญ่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งเขื่อนแม่กลองของกรมชลประทานเป็นหัวงานทดน้ำเข้าสู่พื้นที่เกษตรตลอดปี อาทิเนื้อที่ถึง 4,118 ล้านไร่

          ด้านการผลิตไฟฟ้า ทั้งเขื่อนแม่กลองและเขื่อนศรีนครินทร์มีความสามารถในการผลิตพลังงานไฟฟ้าปีละประมาณ 1,250 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง ทำให้เป็นแหล่งพลังงานที่มีความสำคัญ

          ด้านการบรรเทาอุทกภัย โดยทั้งเขื่อนแม่กลองและเขื่อนศรีนครินทร์สามารถกักเก็บน้ำที่หลากมาในช่วงฤดูฝนไว้ในอ่างเก็บน้ำได้เป็นจำนวนมาก ทำให้สามารถบรรเทาอุทกภัยในเขตลุ่มน้ำแม่กลองและอื่น ๆ ให้ลดน้อยลง

          ในด้านคมนาคมทางน้ำ การมีเขื่อนช่วยให้สามารถใช้เป็นเส้นทางเดินเรือไปยังบริเวณอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี และอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น

          ด้านการป้องกันปัญหาน้ำเค็ม เขื่อนสามารถปล่อยน้ำลงเพื่อผลักดันน้ำเค็มให้ไม่หนุนล้ำเข้ามาทำความเสียหายแก่พื้นที่บริเวณปากน้ำแม่กลองในช่วงฤดูแล้ง

          ด้านแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งช่วยเพิ่มรายได้ให้กับราษฎรในเขตรอบเขื่อน และเขื่อนศรีนครินทร์ยังนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี โดยรับผู้มาเที่ยวชมปีละเป็นจำนวนกว่าแสนคน ไม่เพียงแต่ให้ความรู้และความเพลิดเพลิน แต่ยังเป็นแรงผลักดันให้เกิดการขยายตัวทางการท่องเที่ยวอย่างกว้างขวาง เช่น แพท่องเที่ยวในอ่างเก็บน้ำ เป็นต้น

          ด้วยเหตุผลเหล่านี้ เขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนแม่กลองทั้งคู่ถือว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีความหมายและมีคุณค่ามากสำหรับประชาชนและประเทศไทยในหลาย ๆ ด้าน ทั้งการเกษตร พลังงาน การคมนาคม การป้องกันปัญหาน้ำเค็ม และการท่องเที่ยว

Tag : เขื่อนศรีนครินทร์,เขื่อนเจ้าเณร,ลุ่มน้ำแม่กลอง,จังหวัดกาญจนบุรี,ศรีสวัสดิ์,อำเภอศรีสวัสดิ์,เขื่อน,โรงไฟฟ้า,

แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆในจังหวัดกาญจนบุรี

วัดถ้ำมังกรทอง

วัดถ้ำมังกรทอง

อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
ภายในวัดมีถ้ำเรียกกันว่าถ้ำมังกรทอง เป็นถ้ำขนาดเล็ก มีซอกหินสลับซับซ้อนสวยงาม และภายในถ้ำมีหลวงพ่อใหญ่พระพุทธรูปโบราณอายุกว่า 100 ปี
น้ำตกเกริงกระเวีย

น้ำตกเกริงกระเวีย

อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
อยู่ในเขตพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขาแหลม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ริมถนนสายหลัก และร้านอาหารอยู่หลายร้าน สามารถ แวะพักผ่อน รับประทานอาหาร หรือเล่นน้ำได้
วัดวังวิเวการาม (วัดหลวงพ่ออุตตมะ)

วัดวังวิเวการาม (วัดหลวงพ่ออุตตมะ)

อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
เป็นวัดที่ถือว่ามีความสำคัญมากสำหรับคนพื้นถิ่น เป็นวัดที่เคยเป็นที่จำพรรษาของหลวงพ่ออุตตมะ และเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับชาวมอญ ในการประกอบพิธีกรรมตามประเพณีของมอญ
อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์

อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์

อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
ประกอบด้วยทางธรรมชาติที่สวยงาม เช่น น้ำตก น้ำพุร้อน ถ้ำ และเกาะแก่งต่างๆ ในอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนศรีนครินทร์ที่มีทิวทัศน์สวยงาม มีเขตติดต่อกับพื้นที่อุทยานแห่งชาติไทรโยค อุทยานแห่งชาติเอราวัณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
เขื่อนศรีนครินทร์

เขื่อนศรีนครินทร์

อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
เป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำแม่กลอง สร้างขึ้น บนแม่น้ำแควใหญ่ บริเวณบ้านเจ้าเณร นับเป็น เขื่อนแห่งที่ 8 ในจำนวน 17 แห่ง ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สร้างขึ้น
วัดถ้ำเสือ

วัดถ้ำเสือ

อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
เป็นวัดที่มีพระองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรี พระเจดีย์ที่มีความสวยงามโดดเด่น สามารถมองเห็นได้จากในระยะไกล ตั้งอยู่บนเนินเขา มีพระบรมสารีริกธาตุภายในพระเจดีย์เกศแก้วปราสาท และหลวงพ่อชินประทานพร
เขาช้างเผือก

เขาช้างเผือก

อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ป็นที่เที่ยวสำหรับคนที่ชอบการเดินป่า ชอบผจญภัย พิชิตยอดเขาสูง ยอดเขาช้างเผือกสูงตระหง่าน รอให้มาพิสูจน์ความกล้ากัน โดยเฉพาะจุดของสันเขาที่หวาดเสียวที่สุดที่เรียกว่า สันคมมีด
อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ

อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ

อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
อยู่ในเขตท้องที่อำเภอทองผาภูมิ และอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยเขย่งและป่าเขาช้างเผือก มีพืชพรรณธรรมชาติที่ค่อนข้างสมบูรณ์ และยังมีหมู่บ้านที่ยังอยู่ห่างไกล
ประตูเมืองกาญจนบุรี

ประตูเมืองกาญจนบุรี

อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
เป็นประตูเมืองที่ก่อด้วยอิฐและปูน สร้างในรัชสมัยสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ในช่วงยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น ปัจจุบันคงเหลือเฉพาะประตูเมืองด้านหน้าและกำแพงเมืองบางส่วนที่อยู่ติดกัน
สะพานอุตตมานุสรณ์ (สะพานมอญ)

สะพานอุตตมานุสรณ์ (สะพานมอญ)

อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวชมวิว และสัมผัสอากาศเย็นในช่วงเข้าฤดูหนาว ตอนเช้าจะได้สัมผัสไอหมอกที่ปกคลุมบนท้องน้ำและยอดเขา และร่วมใส่บาตรบริเวณสะพานไม้มอญ ตามวิถีชีวิตชาวมอญ
วัดท่าขนุน

วัดท่าขนุน

อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ได้ชื่อตามเมืองด่านท่าขนุน สมัยนั้นการสัญจรส่วนมากไปทางเรือที่ล่องตามลำน้ำแควน้อย จุดที่ตั้งของเมืองด่านท่าขนุนเป็นท่าเรือ มีต้นขนุนอยู่หลายต้น จึงเรียกกันง่าย ๆ ว่า ท่าขนุน
จุดชมวิวป้อมปี่

จุดชมวิวป้อมปี่

อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมตั้งอยู่ริมอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์ บนเนินเขาสูง มีความสงบ เงียบ และสามารถมองเห็นพระอาทิตย์ตกดินในได้อย่างสวยงามในยามเย็น มีบริการเรือแคนนู และห่วงชูชีพ อีกทั้งมีบริการที่พัก ร้านอาหาร
วัดสมเด็จ

วัดสมเด็จ

อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
เป็นวัดที่มีศิลปวัฒนธรรมไทยรามัญ (มอญ) และพม่าอยู่เป็นจำนวนมาก ที่ด้านนอกบริเวณฝั่งตรงข้ามของถนนอีกฟากจะมีศาลาซึ่งมีพระพุทธรูปปางต่างๆ
เจดีย์พุทธคยา

เจดีย์พุทธคยา

อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
เป็นปูชนียสถานที่สำคัญคู่กับวัดวังก์วิเวการาม เป็นเจดีย์องค์ใหญ่นี้ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขาใกล้ริมฝั่งแม่น้ำ มีสีเหลืองทอง สามารถมองเห็นได้จากแม่น้ำซองกาเลีย ภายในองค์เจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
วัดโชคผาสุกิจ

วัดโชคผาสุกิจ

อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ตั้งอยู่ที่ ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ห่างจากวัดท่าขนุนไปทาง อ.สังขละบุรี ประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นที่ตั้งของสำนักสงฆ์โชคผาสุกิจ
ถนนคนเดินสังขละบุรี

ถนนคนเดินสังขละบุรี

อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
แหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งสำหรับผู้ที่ชอบเที่ยว กิน ช้อปปิ้ง เดินเล่นชิลๆ บรรยากาศดีๆ สามารถแวะได้ที่ ถนนคนเดินสังขละบุรี มีเฉพาะวันเสาร์เท่านั้น
ต้นจามจุรียักษ์หรือต้นก้ามปูยักษ์

ต้นจามจุรียักษ์หรือต้นก้ามปูยักษ์

อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
เป็นต้นจามจุรียักษ์ขนาดใหญ่มาก ยืนต้นตระหง่านมายาวนานมากกว่า 100 ปี เป็นความงดงามที่หาชมได้ยากในปัจจุบัน
วัดปากลำขาแข้ง (โบสถ์สแตนเลส)

วัดปากลำขาแข้ง (โบสถ์สแตนเลส)

อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
พระพุทธรูปแสตนเลส ฉลุลายไทยวิจิตรงดงาม สร้างสรรค์จากแรงศรัทธาของประชาชน ที่ช่วยกันบริจาคสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วัดถ้ำพุหว้า

วัดถ้ำพุหว้า

อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
โอบล้อมด้วยภูเขา ป่าไม้และถ้ำที่เต็มไปด้วยหินงอก หินย้อยสวยงาม บรรยากาศโดยรอบสะอาด ร่มรื่นและเงียบสงบ เหมาะสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปปฏิบัติธรรมและเจริญศีลภาวนา
Meo Creamy TreatsLazMall Sponser
[Meo Creamy Treats]
Meo Creamy Treats ปลีก คละรสได้ มีทั้งหมด 11 รสชาติ
฿8.20 
หน้ากากอนามัย Dr. Hygiene 50 ชิ้นLazMall Sponser
[หน้ากากอนามัย Dr. Hygiene 50 ชิ้น]
หน้ากากอนามัย แมส หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ แมสปิดจมูก หน้ากาก 3 ชั้น PM2.5 Surgical Face Mask
฿92.00 
อาหารแมว Kaniva (คานิว่า)LazMall Sponser
[อาหารแมว Kaniva (คานิว่า)]
อาหารแมวชนิดเม็ด อาหารแมว ถุง 8kg-10kg แถมฟรี!!! ร่มคานิว่า
฿1279.00 
กระดาษเช็ดหน้า COCOFON Premium OrganicLazMall Sponser
[กระดาษเช็ดหน้า COCOFON Premium Organic]
หนา 2 ชั้น 180 แผ่น แพ็ค 3 ห่อ COCOFON Premium Organic Tissue (2Ply) Facial Tissue Pack3
฿94.64 
มามี่โพโค ไวพส์ LazMall Sponser
[มามี่โพโค ไวพส์ ]
ผ้าเปียกนุ่มชุ่มชื่น 80 แผ่น แพ็ค 3
฿189.00 
HOMEC ไม้ถูพื้นพ่นน้ำLazMall Sponser
[HOMEC ไม้ถูพื้นพ่นน้ำ]
ไม้ถูพื้น ไม้ถูพื้นรีดน้ำ ไม้ถูพื้นแบบรีดน้ำ ไม้ถูพื้นสเปรย์ หมุน 360 องศา ฉีดน้ำได้ ฟรีผ้าม็อบ 1 ชิ้น
฿269.00 

แหล่งท่องเที่ยวตามจังหวัด

ที่เที่ยวภาคเหนือ

ที่เที่ยวภาคอีสาน

ที่เที่ยวภาคกลาง

ที่เที่ยวภาคตะวันออก

ที่เที่ยวภาคใต้