ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด 12 ปีนักษัตร

หน้าแรก » แนะนำแหล่งท่องเที่ยวและข่าวสารกิจกรรม » ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด 12 ปีนักษัตร
แบ่งปันไปยัง : แบ่งปันไปยัง facebook

          การไหว้พระธาตุเจดีย์ประจำปีเกิดนั้น ไม่ได้ปรากฏอยู่ในคำสอนทางพระพุทธศาสนา หากแต่เป็นความเชื่อดั้งเดิมของชาวล้านนา ซึ่งพบว่ามีบันทึกอยู่ในตำราพื้นเมืองโบราณว่า ก่อนที่วิญญาณจะเกิดในครรภ์ของมารดานั้น ดวงวิญญาณจะลงมาพักที่เจดีย์แห่งใดแห่งหนึ่ง ซึ่งสัตว์ประจำนักษัตรจะพามา และเมี่อถึงเวลา ดวงวิญญาณก็จะเคลื่อนจากพระเจดีย์ ไปสถิตอยู่บนกระหม่อมของผู้เป็นบิดาเป็นเวลา 7 วัน ก่อนที่จะเคลื่อนเข้าสู่ครรภ์ของมารดา และเมื่อเสียชีวิตลงแล้ว ดวงวิญญาณก็จะกลับไปพักอยู่ที่เจดีย์นั้นๆตามเดิม ไม่ต้องเร่ร่อนไปในทุคคติภพอื่นๆ ดังนั้น หากมีโอกาส เราควรไปกราบไหว้พระธาตุประจำปีเกิดของตน ให้เป็นมงคลแก่ชีวิต มีอานิสงส์สูงและจะทำให้มีอายุยืนนาน

 
พระธาตุจอมทอง วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร_ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด 12 ปีนักษัตร
"ปีชวด : หนู" พระธาตุประจำปีเกิด คือ  พระธาตุจอมทอง วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
คำบูชาพระธาตุ (ตั้งนะโม 3 จบ)
นะโมพุทธายะ นะมามิ ติโลกะโมลี โลหะกูเฎ ปะติฎฐิตัง ปูชิตัง สัพพะโลเกหิ กิตติมันตัง มะโนหะ รัง อะหัง วันทามิ อสัพพะทา อัง คะวะเย ปุเรรัมเมิโกวิลา รัคคะปัพ พะเต สะหิเหมะคูหา คัพเภ ทักขิณะโมลี ธาตุโย อะหัง วันทามิ สัพพะทา
 
พระธาตุลำปางหลวง วัดพระธาตุลำปางหลวง ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด 12 ปีนักษัตร
"ปีฉลู : วัว" พระธาตุประจําปีเกิด คือ พระธาตุลำปางหลวง วัดพระธาตุลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง
คำบูชาพระธาตุ (ตั้งนะโม 3 จบ)
ยาปาตุภูตา อะตุลานุภาวาจีรัง ปะติฎฐาสัมภะ กัปปะปุเร เทเวนะ คุตตา อุตตะราภิทัยยา นะมามิหันตัง วะระชินะธาตุง ฐะเปติ มะหา ฐาเน เจติยัง ปูชิตา นะเะเทเวหิ อะหัง วันทามิ ธาตุโย
 
พระธาตุช่อแฮ วัดพระธาตุช่อแฮ  ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด 12 ปีนักษัตร
"ปีขาล : เสือ" พระธาตุประจําปีเกิด  คือ พระธาตุช่อแฮ  วัดพระธาตุช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่
คำบูชาพระธาตุ (ตั้งนะโม 3 จบ)
โกเสยยะ ธะชัคคะ ปัพพะเต สัตตะมะโนรัมเม พุทธะ เกสาธาตุ ปะติฎฐิตา อะหัง วันทามิ สัพพะทา อะหัง วันทามิ ธาตุโย อะหัง วันทามิสัพพะโส
 
loc13_1
"ปีเถาะ : กระต่าย" พระธาตุประจําปีเกิด  คือ พระธาตุแช่แห้ง วัดพระธาตุแช่แห้ง กิ่ง อ.ภูเพียง จ.น่าน
คำบูชาพระธาตุ (ตั้งนะโม 3 จบ)
ยาปาตุภูตา อะตุลานุภาวาจีรัง ปะติฎฐิตา นันทะกัปปะเก ปุเร เทเวนะ คุตตา วะระพุทธะธาตุง จิรัง วันทามิหันตัง ชินะธาตุโย โส ตะถาคะตัง อะหัง วันทามิ สัพพะทา อะหัง วันทามิ ทูระโต
 
พระธาตุเจดีย์วัดพระสิงห์ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด 12 ปีนักษัตร
"ปีมะโรง : งูใหญ่" พระธาตุประจําปีเกิด  คือ พระธาตุเจดีย์วัดพระสิงห์ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่
คำบูชาพระธาตุ (ตั้งนะโม 3 จบ)
อิติ ปะวะระสิหิงโค อุตตะมะยโสปิ เตโข ยัตถะ จิตโตโส สักกาโร อุปาโท สะกาละพุทธะสาสะธัง โชตะยันโตวะ ทีโป สุระนะเรหิ มะหิโต ธะระมาโนยะ พุทโธติ นะมามิ สิหิงคะพิมพัง สุวัณณาภิรัมมัง ลังกาชาตัง
 
เจดีย์ศรีมหาโพธิ์พุทธคยา (เจดีย์เจ็ดยอด) วัดโพธารามมหาวิหาร ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด 12 ปีนักษัตร
"ปีมะเส็ง : งูเล็ก" พระธาตุประจําปีเกิด  คือ เจดีย์ศรีมหาโพธิ์พุทธคยา (เจดีย์เจ็ดยอด) วัดโพธารามมหาวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่
คำบูชาพระธาตุ (ตั้งนะโม 3 จบ)
ปะฐะมัง โพธิปัลลังกัง ทุติยัง อะนิมิสสะกัง ตะติยัง จังกะมะ เสฏฐัง จะตุตถะกัง ระตะนะฆะรัง ปัญจะมัง อะชะปาละนิโคธัง ฉัฏฐัง ราชายะตะนัง สัตตะมัง มุจ จะลินทัง อะหัง วันทามิ ทูระโต
 
พระบรมธาตุเจดีย์ วัดพระบรมธาตุ ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด 12 ปีนักษัตร
"ปีมะเมีย : ม้า" พระธาตุประจําปีเกิด  คือ พระบรมธาตุเจดีย์ วัดพระบรมธาตุ อ.บ้านตาก จ.ตาก
คำบูชาพระธาตุ (ตั้งนะโม 3 จบ)
สัมมาสัมพุทธะ นะลาตะ อัฏฐิ จะตุเกสาธาตุยา คันธะวะ รัง ฐิตัง ปะระมา ธาตุ เจติยัง อะหัง วันทามิ สัพพะธา
 
พระธาตุดอยสุเทพ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด 12 ปีนักษัตร
"ปีมะแม : แพะ" พระธาตุประจําปีเกิด  คือ พระธาตุดอยสุเทพ วัดพระธาตุดอยสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
คำบูชาพระธาตุ (ตั้งนะโม 3 จบ)
สุวัณณะ เจติยัง เกสา วะระมัตถะลุงคัง วะรัญญะธาตุง สุเทวะนามะทัง นะระเทเวหิ สัพพะปูชิตัง อะหัง วันทามิ สัพพะ
 
พระธาตุพนม วัดพระธาตุพนม ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด 12 ปีนักษัตร
"ปีวอก : ลิง" พระธาตุประจําปีเกิด  คือ พระธาตุพนม วัดพระธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
คำบูชาพระธาตุ (ตั้งนะโม 3 จบ)
ปุริมายะ ทักขิณายะ ปัจฉิมายะ อุตตะรายะ เหฎฐิมายะ อุปะริมายะ ทิสายะ กะปะณะสิริส สะมิง ปัพพะเต กัสสะเปนะ ฐาปิตัง พุทธะอุรังคะธาตุง สิระสา นะ มามิ เสตะฉัตตัง สุวัณณะระชะตัง ระตะนัง ปะณีตัง พุทธะอุรังคะเจติยัง อะหัง วันทามิ สัพพะทา
 
พระธาตุหริภุญชัย วัดพระธาตุหริภุญชัย ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด 12 ปีนักษัตร
"ปีระกา : ไก่" พระธาตุประจําปีเกิด  คือ พระธาตุหริภุญชัย  วัดพระธาตุหริภุญชัย อ.เมือง จ.ลำพูน
คำบูชาพระธาตุ (ตั้งนะโม 3 จบ)
สุวัณณะเจติยัง หะริ ภุญชะยัฎฐัง วะระโมลีธารัง อุรัฎฐิ เสฎฐัง สะหาอังคุลิฎฐิง กัจจายะเน นะ ฐิตะปัตตัปปะการัง สีเสนะ มัยหัง ปะระมามิธาตุง
 
พระธาตุเกศแก้วจุฬามณี วัดเกตการาม ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด 12 ปีนักษัตร
"ปีจอ : สุนัข" พระธาตุประจําปีเกิด  คือ พระธาตุเกศแก้วจุฬามณี วัดเกตการาม อ.เมือง จ.เชียงใหม่
คำบูชาพระธาตุ (ตั้งนะโม 3 จบ) ตาวะติงสายะ ปุรัมเม เกสะจุฬา มะณี สะรีระปัพพะตา ปูชิตา สัพพะ เทวานัง ตังสิระสา ธาตุ อุตตะมัง อะหัง วันทามิ สัพพะทา
 
พระธาตุดอยตุง วัดพระธาตุดอยตุง ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด 12 ปีนักษัตร
"ปีกุน : หมู" พระธาตุประจําปีเกิด  คือ พระธาตุดอยตุง วัดพระธาตุดอยตุง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
คำบูชาพระธาตุ (ตั้งนะโม 3 จบ)
อิมัสสะมิง ภัททะกัปเป จะตุพุทธา พุชฌิต ตะวา กะกุสันธะโกนาคะมะนะ กัสสะปะ โคตะ มะราชะเคเห จะระติ ปิณฑายะ มิถิลายะนะ คะเรสิ จะระติ ปิณฑายะ อะตีตาพุทธาเน อิมัสมิง ฐาเนสีทิ สิริสุภะปะวะรัง มังคะลัง ตะโมลากะถามุนิราชัง สาทะรัง นมามิหันตัง วะระชินาธาตุง อะหัง วันทามิ สัพพะทานะตัง วะชิระ ธาตุโย อะระหัง วันทามิ สัพพะทา
 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : relicsofbuddha.com

          การไหว้พระธาตุเจดีย์ประจำปีเกิดนั้น ไม่ได้ปรากฏอยู่ในคำสอนทางพระพุทธศาสนา หากแต่เป็นความเชื่อดั้งเดิมของชาวล้านนา ซึ่งพบว่ามีบันทึกอยู่ในตำราพื้นเมืองโบราณว่า ก่อนที่วิญญาณจะเกิดในครรภ์ของมารดานั้น ดวงวิญญาณจะลงมาพักที่เจดีย์แห่งใดแห่งหนึ่ง ซึ่งสัตว์ประจำนักษัตรจะพามา และเมี่อถึงเวลา ดวงวิญญาณก็จะเคลื่อนจากพระเจดีย์ ไปสถิตอยู่บนกระหม่อมของผู้เป็นบิดาเป็นเวลา 7 วัน ก่อนที่จะเคลื่อนเข้าสู่ครรภ์ของมารดา และเมื่อเสียชีวิตลงแล้ว ดวงวิญญาณก็จะกลับไปพักอยู่ที่เจดีย์นั้นๆตามเดิม ไม่ต้องเร่ร่อนไปในทุคคติภพอื่นๆ ดังนั้น หากมีโอกาส เราควรไปกราบไหว้พระธาตุประจำปีเกิดของตน ให้เป็นมงคลแก่ชีวิต มีอานิสงส์สูงและจะทำให้มีอายุยืนนาน

พระธาตุจอมทอง วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

"ปีชวด : หนู" พระธาตุประจำปีเกิด คือ พระธาตุจอมทอง วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

คำบูชาพระธาตุ (ตั้งนะโม 3 จบ)

นะโมพุทธายะ นะมามิ ติโลกะโมลี โลหะกูเฎ ปะติฎฐิตัง ปูชิตัง สัพพะโลเกหิ กิตติมันตัง มะโนหะ รัง อะหัง วันทามิ อสัพพะทา อัง คะวะเย ปุเรรัมเมิโกวิลา รัคคะปัพ พะเต สะหิเหมะคูหา คัพเภ ทักขิณะโมลี ธาตุโย อะหัง วันทามิ สัพพะทา

พระธาตุลำปางหลวง วัดพระธาตุลำปางหลวง

"ปีฉลู : วัว" พระธาตุประจําปีเกิด คือ พระธาตุลำปางหลวง วัดพระธาตุลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง

คำบูชาพระธาตุ (ตั้งนะโม 3 จบ)

ยาปาตุภูตา อะตุลานุภาวาจีรัง ปะติฎฐาสัมภะ กัปปะปุเร เทเวนะ คุตตา อุตตะราภิทัยยา นะมามิหันตัง วะระชินะธาตุง ฐะเปติ มะหา ฐาเน เจติยัง ปูชิตา นะเะเทเวหิ อะหัง วันทามิ ธาตุโย

con1_3

"ปีขาล : เสือ" พระธาตุประจําปีเกิด  คือ พระธาตุช่อแฮ  วัดพระธาตุช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่

คำบูชาพระธาตุ (ตั้งนะโม 3 จบ)

โกเสยยะ ธะชัคคะ ปัพพะเต สัตตะมะโนรัมเม พุทธะ เกสาธาตุ ปะติฎฐิตา อะหัง วันทามิ สัพพะทา อะหัง วันทามิ ธาตุโย อะหัง วันทามิสัพพะโส

พระธาตุแช่แห้ง วัดพระธาตุแช่แห้ง

"ปีเถาะ : กระต่าย" พระธาตุประจําปีเกิด  คือ พระธาตุแช่แห้ง วัดพระธาตุแช่แห้ง กิ่ง อ.ภูเพียง จ.น่าน

คำบูชาพระธาตุ (ตั้งนะโม 3 จบ)

ยาปาตุภูตา อะตุลานุภาวาจีรัง ปะติฎฐิตา นันทะกัปปะเก ปุเร เทเวนะ คุตตา วะระพุทธะธาตุง จิรัง วันทามิหันตัง ชินะธาตุโย โส ตะถาคะตัง อะหัง วันทามิ สัพพะทา อะหัง วันทามิ ทูระโต

พระธาตุเจดีย์วัดพระสิงห์ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

"ปีมะโรง : งูใหญ่" พระธาตุประจําปีเกิด  คือ พระธาตุเจดีย์วัดพระสิงห์ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่

คำบูชาพระธาตุ (ตั้งนะโม 3 จบ)

อิติ ปะวะระสิหิงโค อุตตะมะยโสปิ เตโข ยัตถะ จิตโตโส สักกาโร อุปาโท สะกาละพุทธะสาสะธัง โชตะยันโตวะ ทีโป สุระนะเรหิ มะหิโต ธะระมาโนยะ พุทโธติ นะมามิ สิหิงคะพิมพัง สุวัณณาภิรัมมัง ลังกาชาตัง

เจดีย์ศรีมหาโพธิ์พุทธคยา (เจดีย์เจ็ดยอด) วัดโพธารามมหาวิหาร

"ปีมะเส็ง : งูเล็ก" พระธาตุประจําปีเกิด  คือ เจดีย์ศรีมหาโพธิ์พุทธคยา (เจดีย์เจ็ดยอด) วัดโพธารามมหาวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่

คำบูชาพระธาตุ (ตั้งนะโม 3 จบ)

ปะฐะมัง โพธิปัลลังกัง ทุติยัง อะนิมิสสะกัง ตะติยัง จังกะมะ เสฏฐัง จะตุตถะกัง ระตะนะฆะรัง ปัญจะมัง อะชะปาละนิโคธัง ฉัฏฐัง ราชายะตะนัง สัตตะมัง มุจ จะลินทัง อะหัง วันทามิ ทูระโต

พระบรมธาตุเจดีย์ วัดพระบรมธาตุ

"ปีมะเมีย : ม้า" พระธาตุประจําปีเกิด  คือ พระบรมธาตุเจดีย์ วัดพระบรมธาตุ อ.บ้านตาก จ.ตาก

คำบูชาพระธาตุ (ตั้งนะโม 3 จบ)

สัมมาสัมพุทธะ นะลาตะ อัฏฐิ จะตุเกสาธาตุยา คันธะวะ รัง ฐิตัง ปะระมา ธาตุ เจติยัง อะหัง วันทามิ สัพพะธา

พระธาตุดอยสุเทพ วัดพระธาตุดอยสุเทพ

"ปีมะแม : แพะ" พระธาตุประจําปีเกิด  คือ พระธาตุดอยสุเทพ วัดพระธาตุดอยสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

คำบูชาพระธาตุ (ตั้งนะโม 3 จบ)

สุวัณณะ เจติยัง เกสา วะระมัตถะลุงคัง วะรัญญะธาตุง สุเทวะนามะทัง นะระเทเวหิ สัพพะปูชิตัง อะหัง วันทามิ สัพพะ

พระธาตุพนม วัดพระธาตุพนม

"ปีวอก : ลิง" พระธาตุประจําปีเกิด  คือ พระธาตุพนม วัดพระธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

คำบูชาพระธาตุ (ตั้งนะโม 3 จบ)

ปุริมายะ ทักขิณายะ ปัจฉิมายะ อุตตะรายะ เหฎฐิมายะ อุปะริมายะ ทิสายะ กะปะณะสิริส สะมิง ปัพพะเต กัสสะเปนะ ฐาปิตัง พุทธะอุรังคะธาตุง สิระสา นะ มามิ เสตะฉัตตัง สุวัณณะระชะตัง ระตะนัง ปะณีตัง พุทธะอุรังคะเจติยัง อะหัง วันทามิ สัพพะทา

พระธาตุหริภุญชัย วัดพระธาตุหริภุญชัย

"ปีระกา : ไก่" พระธาตุประจําปีเกิด  คือ พระธาตุหริภุญชัย  วัดพระธาตุหริภุญชัย อ.เมือง จ.ลำพูน

คำบูชาพระธาตุ (ตั้งนะโม 3 จบ)

สุวัณณะเจติยัง หะริ ภุญชะยัฎฐัง วะระโมลีธารัง อุรัฎฐิ เสฎฐัง สะหาอังคุลิฎฐิง กัจจายะเน นะ ฐิตะปัตตัปปะการัง สีเสนะ มัยหัง ปะระมามิธาตุง

พระธาตุเกศแก้วจุฬามณี วัดเกตการาม

"ปีจอ : สุนัข" พระธาตุประจําปีเกิด  คือ พระธาตุเกศแก้วจุฬามณี วัดเกตการาม อ.เมือง จ.เชียงใหม่

คำบูชาพระธาตุ (ตั้งนะโม 3 จบ)

ตาวะติงสายะ ปุรัมเม เกสะจุฬา มะณี สะรีระปัพพะตา ปูชิตา สัพพะ เทวานัง ตังสิระสา ธาตุ อุตตะมัง อะหัง วันทามิ สัพพะทา

พระธาตุดอยตุง วัดพระธาตุดอยตุง

"ปีกุน : หมู" พระธาตุประจําปีเกิด  คือ พระธาตุดอยตุง วัดพระธาตุดอยตุง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

คำบูชาพระธาตุ (ตั้งนะโม 3 จบ)

อิมัสสะมิง ภัททะกัปเป จะตุพุทธา พุชฌิต ตะวา กะกุสันธะโกนาคะมะนะ กัสสะปะ โคตะ มะราชะเคเห จะระติ ปิณฑายะ มิถิลายะนะ คะเรสิ จะระติ ปิณฑายะ อะตีตาพุทธาเน อิมัสมิง ฐาเนสีทิ สิริสุภะปะวะรัง มังคะลัง ตะโมลากะถามุนิราชัง สาทะรัง นมามิหันตัง วะระชินาธาตุง อะหัง วันทามิ สัพพะทานะตัง วะชิระ ธาตุโย อะระหัง วันทามิ สัพพะทา

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : relicsofbuddha.com

ซุ้มล้อกันโคลน ชุดเคฟล่า PCX160 (ปี2021-2022)[ซุ้มล้อกันโคลน ชุดเคฟล่า PCX160 (ปี2021-2022)]
อุปกรณ์แต่งรถมอเตอร์ไซค์
฿599 
ชุดล้อ ล้อแม็ก V2 Wave110i Wave 125i ล้อแม็กขอบ17 ล้อแต่ง [ชุดล้อ ล้อแม็ก V2 Wave110i Wave 125i ล้อแม็กขอบ17 ล้อแต่ง ]
ของแต่ง ล้อแม็กรถมอเตอร์ไซค์ 110i 125i เวฟ 110i ไซส์ 1.4*17
฿1,599 
ฝาครอบน็อต ลายดอกไม้ สีโครเมี่ยม [ฝาครอบน็อต ลายดอกไม้ สีโครเมี่ยม ]
น็อตแต่งฝาครอบ ใส่ได้ทุกรุ่น
฿39 
เสื้อแจ็คเก็ต-โมโตจีพี Jacket-MotoGP[เสื้อแจ็คเก็ต-โมโตจีพี Jacket-MotoGP]
เสื้อทีม Repsol Honda แจ็คเก็ต-มอเตอร์ไซค์
฿499 
Posee จ้าวลู่ซือ tiktok hot รองเท้าแตะลําลอง[Posee จ้าวลู่ซือ tiktok hot รองเท้าแตะลําลอง]
พื้นหนา กันลื่น ลายอุ้งเท้าแมวน่ารัก เหมาะกับฤดูร้อน สําหรับผู้ชาย ผู้หญิง ใส่ในบ้าน ห้องน้ํา
฿271 
รองเท้าแตะ keen[รองเท้าแตะ keen]
รองเท้าแตะ รองเท้าชายหาด เดินป่า เดินป่า เดินป่า เดินเขา H2 กันลื่น สําหรับผู้ชาย และผู้หญิง
฿1,128 
ผงไล่งู กำมะถันผสมดินเบาอย่างดี[ผงไล่งู กำมะถันผสมดินเบาอย่างดี]
ไล่แมลงและสัตว์เลื้อยคลานได้ดีมาก บรรจุภัณฑ์ใช้งานง่ายเก็บรักษาง่าย
฿195 
Merry Plant Protein โปรตีนพืช 5 ชนิด[Merry Plant Protein โปรตีนพืช 5 ชนิด]
Merry Plant Protein โปรตีนพืช 5 ชนิด : รส Dark Chocolate Flavor 1 กระปุก 2.3lb. / 1,050g. [ 20 Servings ]
฿1,018 
Merry Coffee Drink กาเเฟคุมหิว สูตรโพรไบโอติกส์[Merry Coffee Drink กาเเฟคุมหิว สูตรโพรไบโอติกส์]
Merry Coffee Drink กาเเฟคุมหิว สูตรโพรไบโอติกส์ (Bacillus Coagulans จากญี่ปุ่น) 2 กล่อง x 10 ซอง เเถมฟรี 1 กล่อง [ 30 ซอง ]
฿580 
[400g.][1.5Kg.][3Kg.]อาหารแมว Kaniva (คารนิว่า)[[400g.][1.5Kg.][3Kg.]อาหารแมว Kaniva (คารนิว่า)]
รสไก่ รสเนื้อแกะ และ รสปลาแซลมอน ขนมแมว อาหารและขนมแมว อาหารสัตว์เลี้่ยง อาหารแมวแบบแห้ง
฿460 

แหล่งท่องเที่ยวตามจังหวัด

ที่เที่ยวภาคเหนือ

ที่เที่ยวภาคอีสาน

ที่เที่ยวภาคกลาง

ที่เที่ยวภาคตะวันออก

ที่เที่ยวภาคใต้