วัดป่าภูก้อน

หน้าแรก » จังหวัดอุดรธานี » อำเภอนายูง » วัดป่าภูก้อน
แบ่งปันไปยัง : แบ่งปันไปยัง facebook

          วัดป่าภูก้อน นับว่าเป็นสัญลักษณ์ของความตั้งใจและความมุ่งมั่นในการรักษาความสมบูรณ์และความสุขภาพของป่าไม้ธรรมชาติในเมืองไทย โดยเริ่มขึ้นจากความดำริของพุทธบริษัทผู้ที่หวังดีและตระหนักถึงคุณค่าอันยิ่งใหญ่ของป่าไม้ที่กำลังถูกทำลายในยุคปัจจุบัน วัดป่าภูก้อน เป็นต้นแบบที่แสดงให้เห็นถึงการรวมมือกันเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ โดยปฏิบัติตามการสอนของพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการรักษาและฟื้นฟูป่าไม้ต้นน้ำลำธาร ซึ่งถือเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญ นอกจากนี้ วัดป่าภูก้อน ยังมุ่งเน้นการปกป้องสัตว์ป่าและพรรณไม้นานาพันธุ์ หวังว่าจะสามารถส่งต่อความสุขสันต์และความงามของธรรมชาติให้กับลูกหลานและคนไทยในอนาคต ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ เป็นการแสดงถึงความสำนึกในคุณค่าของพระธรรมและพุทธศาสนา ทำให้ความเชื่อและการปฏิบัติตามศาสนาได้เจริญเติบโตและมั่งคงในใจของคนไทยตลอดกาลนานไร้วันสิ้นสุด

วัดป่าภูก้อน_1

ลักษณะและการก่อสร้างของวัดป่าภูก้อน

         การก่อสร้างวัดป่าภูก้อนในเขตภูเขาสูงๆ เป็นสัญลักษณ์ของความศรัทธาและความพยายามอันดำเนินต่อเนื่องของชุมชนและผู้ศรัทธาทั้งหลายที่อยู่ในพื้นที่นั้น วัดป่าภูก้อนไม่เพียงแต่เป็นที่ประดิษฐ์ทางศาสนาเท่านั้น แต่ยังเป็นศูนย์กลางทางวิชาการและการศึกษาที่สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนใกล้เคียง

          การก่อสร้างวัดป่าภูก้อนได้เริ่มต้นขึ้นในปี พ.ศ.2527 ด้วยความมุ่งมั่นและแรงบันดาลใจจากครอบครัวของนายโอฬาร และนางปิยวรรณ วีรวรรณ ซึ่งต้องขอบคุณในการเมตตาอนุเคราะห์ให้คำแนะนำปรึกษาจากพระเถราจารย์ฝ่ายวิปัสสนาธุระในภูมิภาคอิสานหลายองค์ ทั้งนี้เพื่อให้วัดป่าภูก้อนนั้นเป็นที่ประดิษฐ์ที่เหมาะสมสำหรับการฝึกสมาธิและการศึกษาวิปัสสนาธุระ

          สิ่งที่น่ายืนยันคือ การก่อสร้างวัดป่าภูก้อนนี้ได้รับความร่วมมือร่วมใจของพุทธบริษัทหลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคทรัพย์สิน, แรงงาน, หรือแม้กระทั่งความรู้และทักษะทางศาสนา การที่วัดป่าภูก้อนสามารถสร้างสรรค์ขึ้นมาได้สำเร็จลุล่วงในเดือนมีนาคม ปี พ.ศ.2539 เป็นผลมาจากความประสานใจและความมุ่งมั่นของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

วัดป่าภูก้อน_2

          วัดป่าภูก้อนเป็นวัดที่ตั้งอยู่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูง - น้ำโสม และตั้งอยู่ที่บ้านนาคำ ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี วัดป่าภูก้อนเป็นวัดที่ได้รับการยอมรับว่าได้ตามหลักและระเบียบของกรมการศาสนาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 และในปีถัดมา ได้รับการอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้เข้ามาใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ ภายในเขตวัด และต่อมาได้จัดตั้งพุทธอุทยานบนเนื้อที่กว่า 1000 ไร่ ภายในวัดป่าภูก้อน หลังจากนั้นเพียงไม่นาน วัดได้รับขนานนามว่า "พุทธอุทยานมหารุกขปาริชาติ" ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความศักดิ์สิทธิ์และความศรัทธาที่มีในพื้นที่ของวัดป่าภูก้อนนี้

วัดป่าภูก้อน_3

ภายในวัดป่าภูก้อน

         วัดป่าภูก้อนเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีพระวิหารสุดยิ่งใหญ่ภายในเขตวัด ภายในพระวิหารนี้ตกแต่งด้วยเรื่องราวของพุทธประวัติ โดดเด่นที่สุดคือพระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนีที่สร้างจากหินอ่อนสีขาว ความยาวถึง 20 เมตร นอกจากว่าหินอ่อนนี้มีความสวยงามแล้ว ยังเป็นหินที่ทนทานมาก เนื่องจากมีคุณภาพเยี่ยม

          การสร้างพระพุทธไสยาสน์นี้ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 6 ปี และได้สร้างขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ ดังนั้น พระพุทธไสยาสน์ภายในวัดป่าภูก้อนนี้ไม่เพียงแต่เป็นสัญลักษณ์แห่งพุทธศิลป์ของรัชกาลที่ 9 เท่านั้น แต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความศรัทธา และพระคุณของประชาชนที่มีต่อพระเจ้าอยู่หัว และพระศาสนาพุทธ ที่วัดป่าภูก้อน

วัดป่าภูก้อน_4

 

          วัดป่าภูก้อน นับว่าเป็นสัญลักษณ์ของความตั้งใจและความมุ่งมั่นในการรักษาความสมบูรณ์และความสุขภาพของป่าไม้ธรรมชาติในเมืองไทย โดยเริ่มขึ้นจากความดำริของพุทธบริษัทผู้ที่หวังดีและตระหนักถึงคุณค่าอันยิ่งใหญ่ของป่าไม้ที่กำลังถูกทำลายในยุคปัจจุบัน วัดป่าภูก้อน เป็นต้นแบบที่แสดงให้เห็นถึงการรวมมือกันเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ โดยปฏิบัติตามการสอนของพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการรักษาและฟื้นฟูป่าไม้ต้นน้ำลำธาร ซึ่งถือเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญ นอกจากนี้ วัดป่าภูก้อน ยังมุ่งเน้นการปกป้องสัตว์ป่าและพรรณไม้นานาพันธุ์ หวังว่าจะสามารถส่งต่อความสุขสันต์และความงามของธรรมชาติให้กับลูกหลานและคนไทยในอนาคต ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ เป็นการแสดงถึงความสำนึกในคุณค่าของพระธรรมและพุทธศาสนา ทำให้ความเชื่อและการปฏิบัติตามศาสนาได้เจริญเติบโตและมั่งคงในใจของคนไทยตลอดกาลนานไร้วันสิ้นสุด

วัดป่าภูก้อน_1

ลักษณะและการก่อสร้างของวัดป่าภูก้อน

         การก่อสร้างวัดป่าภูก้อนในเขตภูเขาสูงๆ เป็นสัญลักษณ์ของความศรัทธาและความพยายามอันดำเนินต่อเนื่องของชุมชนและผู้ศรัทธาทั้งหลายที่อยู่ในพื้นที่นั้น วัดป่าภูก้อนไม่เพียงแต่เป็นที่ประดิษฐ์ทางศาสนาเท่านั้น แต่ยังเป็นศูนย์กลางทางวิชาการและการศึกษาที่สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนใกล้เคียง

          การก่อสร้างวัดป่าภูก้อนได้เริ่มต้นขึ้นในปี พ.ศ.2527 ด้วยความมุ่งมั่นและแรงบันดาลใจจากครอบครัวของนายโอฬาร และนางปิยวรรณ วีรวรรณ ซึ่งต้องขอบคุณในการเมตตาอนุเคราะห์ให้คำแนะนำปรึกษาจากพระเถราจารย์ฝ่ายวิปัสสนาธุระในภูมิภาคอิสานหลายองค์ ทั้งนี้เพื่อให้วัดป่าภูก้อนนั้นเป็นที่ประดิษฐ์ที่เหมาะสมสำหรับการฝึกสมาธิและการศึกษาวิปัสสนาธุระ

          สิ่งที่น่ายืนยันคือ การก่อสร้างวัดป่าภูก้อนนี้ได้รับความร่วมมือร่วมใจของพุทธบริษัทหลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคทรัพย์สิน, แรงงาน, หรือแม้กระทั่งความรู้และทักษะทางศาสนา การที่วัดป่าภูก้อนสามารถสร้างสรรค์ขึ้นมาได้สำเร็จลุล่วงในเดือนมีนาคม ปี พ.ศ.2539 เป็นผลมาจากความประสานใจและความมุ่งมั่นของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

วัดป่าภูก้อน_2

          วัดป่าภูก้อนเป็นวัดที่ตั้งอยู่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูง - น้ำโสม และตั้งอยู่ที่บ้านนาคำ ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี วัดป่าภูก้อนเป็นวัดที่ได้รับการยอมรับว่าได้ตามหลักและระเบียบของกรมการศาสนาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 และในปีถัดมา ได้รับการอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้เข้ามาใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ ภายในเขตวัด และต่อมาได้จัดตั้งพุทธอุทยานบนเนื้อที่กว่า 1000 ไร่ ภายในวัดป่าภูก้อน หลังจากนั้นเพียงไม่นาน วัดได้รับขนานนามว่า "พุทธอุทยานมหารุกขปาริชาติ" ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความศักดิ์สิทธิ์และความศรัทธาที่มีในพื้นที่ของวัดป่าภูก้อนนี้

วัดป่าภูก้อน_3

ภายในวัดป่าภูก้อน

         วัดป่าภูก้อนเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีพระวิหารสุดยิ่งใหญ่ภายในเขตวัด ภายในพระวิหารนี้ตกแต่งด้วยเรื่องราวของพุทธประวัติ โดดเด่นที่สุดคือพระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนีที่สร้างจากหินอ่อนสีขาว ความยาวถึง 20 เมตร นอกจากว่าหินอ่อนนี้มีความสวยงามแล้ว ยังเป็นหินที่ทนทานมาก เนื่องจากมีคุณภาพเยี่ยม

          การสร้างพระพุทธไสยาสน์นี้ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 6 ปี และได้สร้างขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ ดังนั้น พระพุทธไสยาสน์ภายในวัดป่าภูก้อนนี้ไม่เพียงแต่เป็นสัญลักษณ์แห่งพุทธศิลป์ของรัชกาลที่ 9 เท่านั้น แต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความศรัทธา และพระคุณของประชาชนที่มีต่อพระเจ้าอยู่หัว และพระศาสนาพุทธ ที่วัดป่าภูก้อน

วัดป่าภูก้อน_4

 

Tag : วัดป่าภูก้อน,วัด,อุดรธานี,จังหวัดอุดรธานี,ไหว้พระ,วัดป่า,พุทธอุทยานมหารุกขปาริชาติ,พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนีหินอ่อนสีขา,พระพุทธไสยาสน์

ข้อมูลอื่นๆ

แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆในจังหวัดอุดรธานี

ทะเลบัวแดง บ้านพันดอน

ทะเลบัวแดง บ้านพันดอน

อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
ในช่วงฤดูหนาวบัวสายนับล้านดอกชูช่อบานสะพรั่งทั่วทั้งผืนน้ำ ดูราวกับเป็นผืนพรมสีชมพูปูลาดบนผิวน้ำกว้างสุดสายตา
วัดป่าภูก้อน

วัดป่าภูก้อน

อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี
เป็นวัดที่ประกอบไปด้วยการแกะสลัก ความสวยงามของสถาปัตยกรรม แบบไทยตั้งอยู่บนเนินเขา และให้ความสำคัญของป่าไม้ธรรมชาติ ที่เหลือน้อยลงทุกวัน
ล่องแพบ้านดอนแก้ว

ล่องแพบ้านดอนแก้ว

อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม เหมาะสำหรับพักผ่อน นั่งเล่น บรรยากาศล้อมรอบไปด้วยดอกบัวทั่วทั้งบริเวณ
วัดป่าบ้านค้อ

วัดป่าบ้านค้อ

อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ภายในวัดมีพระมหาธาตุเจดีย์ เฉลิมพระบารมีพระนวมินทร์ มีดอกบัวทองคำยอดพระมหาธาตุเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
หอระฆังไม้ 100 ปี วัดศรีบุญเรือง

หอระฆังไม้ 100 ปี วัดศรีบุญเรือง

อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
มีรูปแบบศิลปกรรมแบบพื้นถิ่นอีสานแห่งนี้ สร้างขึ้นในระหว่างปี พ.ศ.2502 - 2504 มีลักษณะ เป็นหอระฆังสร้างด้วยไม้ รูปทรงสี่เหลี่ยม ในปัจจุบันหอระฆังไม้แห่งนี้ได้เลิกใช้แล้ว และอนุรักษ์ไว้เป็นสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า
ทะเลบัวแดง บ้านยางหล่อ โนนน้ำย้อย

ทะเลบัวแดง บ้านยางหล่อ โนนน้ำย้อย

อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
ทะเลบัวแดง บ้านยางหล่อ โนนน้ำย้อย เดิมเป็นท่าขึ้นเรือไป "เกาะดอนหลวง" เป็นสุดที่ใกล้ ทะเลบัวแดง นักส่องนกสามารถเข้าถึงแหล่งธรรมชาติ แหล่งเพาะพันธุ์นกได้ง่าย
พระธาตุจอมศรี

พระธาตุจอมศรี

อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
พระธาตุจอมศรี เดิมเป็นวัดร้าง มีเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยม ก่อสร้างด้วยศิลาแลง(อิฐแดง) จึงได้นำชาวบ้านมาบูรณะสร้างหลังคาครอบองค์เจดีย์ไว้ จากนั้นชนรุ่นต่อๆมาก็พากันมาทำนุบำรุงองค์พระธาตุเรื่อยมา
บ่อน้ำผุดกุดโสมทอง น้ำโสม (บ่อน้ำผุดคลองชะโนด)

บ่อน้ำผุดกุดโสมทอง น้ำโสม (บ่อน้ำผุดคลองชะโนด)

อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
มีตาน้ำผุดขึ้นมาจากผืนดิน คลองน้ำบริเวณนี้ ไม่เคยจะแห้งเลย แม้จะแล้งแค่ไหน แต่ก็จะยังมีน้ำไหลออกมาที่ตาน้ำอยู่ตลอด
วัดป่าถ้ำผาดำ

วัดป่าถ้ำผาดำ

อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
ตั้งอยู่ที่ ตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี สามารถมองเห็นได้ไกลจากถนนด้านล่าง ทางแยกเข้าอำเภอน้ำโสม
พระธาตุดอนแก้ว (พระมหาธาตุเจดีย์)

พระธาตุดอนแก้ว (พระมหาธาตุเจดีย์)

อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
เป็นเกาะขนาดเล็กๆ กลางหนองหานในอำเภอกุมภวาปี และเป็นต้นกำเนิดแม่น้ำลำปาว
ซุ้มล้อกันโคลน ชุดเคฟล่า PCX160 (ปี2021-2022)[ซุ้มล้อกันโคลน ชุดเคฟล่า PCX160 (ปี2021-2022)]
อุปกรณ์แต่งรถมอเตอร์ไซค์
฿599 
ชุดล้อ ล้อแม็ก V2 Wave110i Wave 125i ล้อแม็กขอบ17 ล้อแต่ง [ชุดล้อ ล้อแม็ก V2 Wave110i Wave 125i ล้อแม็กขอบ17 ล้อแต่ง ]
ของแต่ง ล้อแม็กรถมอเตอร์ไซค์ 110i 125i เวฟ 110i ไซส์ 1.4*17
฿1,599 
ฝาครอบน็อต ลายดอกไม้ สีโครเมี่ยม [ฝาครอบน็อต ลายดอกไม้ สีโครเมี่ยม ]
น็อตแต่งฝาครอบ ใส่ได้ทุกรุ่น
฿39 
เสื้อแจ็คเก็ต-โมโตจีพี Jacket-MotoGP[เสื้อแจ็คเก็ต-โมโตจีพี Jacket-MotoGP]
เสื้อทีม Repsol Honda แจ็คเก็ต-มอเตอร์ไซค์
฿499 
Posee จ้าวลู่ซือ tiktok hot รองเท้าแตะลําลอง[Posee จ้าวลู่ซือ tiktok hot รองเท้าแตะลําลอง]
พื้นหนา กันลื่น ลายอุ้งเท้าแมวน่ารัก เหมาะกับฤดูร้อน สําหรับผู้ชาย ผู้หญิง ใส่ในบ้าน ห้องน้ํา
฿271 
รองเท้าแตะ keen[รองเท้าแตะ keen]
รองเท้าแตะ รองเท้าชายหาด เดินป่า เดินป่า เดินป่า เดินเขา H2 กันลื่น สําหรับผู้ชาย และผู้หญิง
฿1,128 
ผงไล่งู กำมะถันผสมดินเบาอย่างดี[ผงไล่งู กำมะถันผสมดินเบาอย่างดี]
ไล่แมลงและสัตว์เลื้อยคลานได้ดีมาก บรรจุภัณฑ์ใช้งานง่ายเก็บรักษาง่าย
฿195 
Merry Plant Protein โปรตีนพืช 5 ชนิด[Merry Plant Protein โปรตีนพืช 5 ชนิด]
Merry Plant Protein โปรตีนพืช 5 ชนิด : รส Dark Chocolate Flavor 1 กระปุก 2.3lb. / 1,050g. [ 20 Servings ]
฿1,018 

แหล่งท่องเที่ยวตามจังหวัด

ที่เที่ยวภาคเหนือ

ที่เที่ยวภาคอีสาน

ที่เที่ยวภาคกลาง

ที่เที่ยวภาคตะวันออก

ที่เที่ยวภาคใต้