พระธาตุเจดีย์ศรีโพธิ์ทอง (วัดท่าอิฐ)

หน้าแรก » จังหวัดอ่างทอง » อำเภอโพธิ์ทอง » พระธาตุเจดีย์ศรีโพธิ์ทอง (วัดท่าอิฐ)
แบ่งปันไปยัง : แบ่งปันไปยัง facebook

         วัดท่าอิฐ เป็นสถานที่ทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่บ้านท่าอิฐ ตำบลบางพลับ ในอำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง วัดนี้มีประวัติอันยาวนานซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2304 ตามความเชื่อที่ถูกสันนิษฐานไว้ บริเวณนี้ในอดีตเคยเป็นสถานที่ในการปั้นและเผาอิฐ เพื่อนำไปใช้ในการก่อสร้างวัดขุนอินทประมูล ที่มีชื่อเสียง การทำอิฐในบริเวณนี้นั้นมีบทบาทสำคัญมาก จนได้ชื่อว่า "ท่าขนอิฐ" ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นที่มาของชื่อ "วัดท่าอิฐ" ในปัจจุบัน

        วัดท่าอิฐไม่เพียงแต่เป็นสัญลักษณ์ของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังเป็นแหล่งสะท้อนถึงวัฒนธรรมและศิลปะในอดีต โดยเฉพาะในด้านการทำอิฐ ซึ่งเป็นหัตถกรรมท้องถิ่นที่มีความละเอียดอ่อนและเชี่ยวชาญ การสืบทอดงานฝีมือและเทคนิคในการผลิตอิฐเหล่านี้ยังคงถูกเล่าขานและถ่ายทอดผ่านรุ่นสู่รุ่น ทำให้วัดท่าอิฐไม่เพียงแต่เป็นสถานที่สำหรับการปฏิบัติศาสนกิจ แต่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้และรักษามรดกวัฒนธรรมไทยอันล้ำค่าไว้ด้วย

พระธาตุเจดีย์ศรีโพธิ์ทอง(วัดท่าอิฐ)_1

พระธาตุเจดีย์ศรีโพธิ์ทอง(วัดท่าอิฐ)_14

        ในปัจจุบัน วัดท่าอิฐยังคงดึงดูดนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจในด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ที่มาเยี่ยมชมความงดงามของสถาปัตยกรรม และเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่น่าทึ่งของวัดนี้ การเยี่ยมชมวัดท่าอิฐจึงไม่เพียงแต่เป็นการเยี่ยมชมสถานที่ทางศาสนาเท่านั้น แต่ยังเป็นการสัมผัสประสบการณ์ทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่ไม่อาจหาได้จากที่อื่น

พระธาตุเจดีย์ศรีโพธิ์ทอง(วัดท่าอิฐ)_2

พระธาตุเจดีย์ศรีโพธิ์ทอง(วัดท่าอิฐ)_3

พระธาตุเจดีย์ศรีโพธิ์ทอง

          พระครูสุคนธศีลคุณ (หลวงพ่อหอม) มีแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างเจดีย์อันยิ่งใหญ่ในบริเวณวัดท่าอิฐ โดยมีขนาดที่น่าประทับใจ คือกว้าง 40 เมตรและสูงถึง 58 เมตร เจดีย์แห่งนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปปางต่างๆ ซึ่งจะประดิษฐานอยู่ภายในเจดีย์ที่วัดท่าอิฐ

พระธาตุเจดีย์ศรีโพธิ์ทอง(วัดท่าอิฐ)_4

พระธาตุเจดีย์ศรีโพธิ์ทอง(วัดท่าอิฐ)_5

          หลวงพ่อหอมมีความมุ่งมั่นในการสร้างเจดีย์นี้ โดยตั้งสัจจะอธิษฐานว่าจะถวายเจดีย์เป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 อย่างสมบูรณ์แบบ และด้วยความเมตตาของพระองค์ท่าน ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อเจดีย์นี้ว่า "พระธาตุเจดีย์ศรีโพธิ์ทอง" ซึ่งเป็นเกียรติยศอย่างยิ่งใหญ่และเป็นสัญลักษณ์ของความศรัทธาและความเคารพต่อพระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนในชุมชนที่วัดท่าอิฐและนักธุรกิจที่มาเยือน

พระธาตุเจดีย์ศรีโพธิ์ทอง(วัดท่าอิฐ)_6

พระธาตุเจดีย์ศรีโพธิ์ทอง(วัดท่าอิฐ)_7

พระธาตุเจดีย์ศรีโพธิ์ทอง(วัดท่าอิฐ)_8

พระธาตุเจดีย์ศรีโพธิ์ทอง(วัดท่าอิฐ)_9

พระธาตุเจดีย์ศรีโพธิ์ทอง(วัดท่าอิฐ)_10

พระธาตุเจดีย์ศรีโพธิ์ทอง(วัดท่าอิฐ)_11

พระธาตุเจดีย์ศรีโพธิ์ทอง(วัดท่าอิฐ)_12

พระธาตุเจดีย์ศรีโพธิ์ทอง(วัดท่าอิฐ)_13

         วัดท่าอิฐ เป็นสถานที่ทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่บ้านท่าอิฐ ตำบลบางพลับ ในอำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง วัดนี้มีประวัติอันยาวนานซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2304 ตามความเชื่อที่ถูกสันนิษฐานไว้ บริเวณนี้ในอดีตเคยเป็นสถานที่ในการปั้นและเผาอิฐ เพื่อนำไปใช้ในการก่อสร้างวัดขุนอินทประมูล ที่มีชื่อเสียง การทำอิฐในบริเวณนี้นั้นมีบทบาทสำคัญมาก จนได้ชื่อว่า "ท่าขนอิฐ" ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นที่มาของชื่อ "วัดท่าอิฐ" ในปัจจุบัน

        วัดท่าอิฐไม่เพียงแต่เป็นสัญลักษณ์ของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังเป็นแหล่งสะท้อนถึงวัฒนธรรมและศิลปะในอดีต โดยเฉพาะในด้านการทำอิฐ ซึ่งเป็นหัตถกรรมท้องถิ่นที่มีความละเอียดอ่อนและเชี่ยวชาญ การสืบทอดงานฝีมือและเทคนิคในการผลิตอิฐเหล่านี้ยังคงถูกเล่าขานและถ่ายทอดผ่านรุ่นสู่รุ่น ทำให้วัดท่าอิฐไม่เพียงแต่เป็นสถานที่สำหรับการปฏิบัติศาสนกิจ แต่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้และรักษามรดกวัฒนธรรมไทยอันล้ำค่าไว้ด้วย

พระธาตุเจดีย์ศรีโพธิ์ทอง(วัดท่าอิฐ)_1

พระธาตุเจดีย์ศรีโพธิ์ทอง(วัดท่าอิฐ)_14

        ในปัจจุบัน วัดท่าอิฐยังคงดึงดูดนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจในด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ที่มาเยี่ยมชมความงดงามของสถาปัตยกรรม และเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่น่าทึ่งของวัดนี้ การเยี่ยมชมวัดท่าอิฐจึงไม่เพียงแต่เป็นการเยี่ยมชมสถานที่ทางศาสนาเท่านั้น แต่ยังเป็นการสัมผัสประสบการณ์ทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่ไม่อาจหาได้จากที่อื่น

พระธาตุเจดีย์ศรีโพธิ์ทอง(วัดท่าอิฐ)_2

พระธาตุเจดีย์ศรีโพธิ์ทอง(วัดท่าอิฐ)_3

พระธาตุเจดีย์ศรีโพธิ์ทอง

          พระครูสุคนธศีลคุณ (หลวงพ่อหอม) มีแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างเจดีย์อันยิ่งใหญ่ในบริเวณวัดท่าอิฐ โดยมีขนาดที่น่าประทับใจ คือกว้าง 40 เมตรและสูงถึง 58 เมตร เจดีย์แห่งนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปปางต่างๆ ซึ่งจะประดิษฐานอยู่ภายในเจดีย์ที่วัดท่าอิฐ

พระธาตุเจดีย์ศรีโพธิ์ทอง(วัดท่าอิฐ)_4

พระธาตุเจดีย์ศรีโพธิ์ทอง(วัดท่าอิฐ)_5

          หลวงพ่อหอมมีความมุ่งมั่นในการสร้างเจดีย์นี้ โดยตั้งสัจจะอธิษฐานว่าจะถวายเจดีย์เป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 อย่างสมบูรณ์แบบ และด้วยความเมตตาของพระองค์ท่าน ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อเจดีย์นี้ว่า "พระธาตุเจดีย์ศรีโพธิ์ทอง" ซึ่งเป็นเกียรติยศอย่างยิ่งใหญ่และเป็นสัญลักษณ์ของความศรัทธาและความเคารพต่อพระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนในชุมชนที่วัดท่าอิฐและนักธุรกิจที่มาเยือน

พระธาตุเจดีย์ศรีโพธิ์ทอง(วัดท่าอิฐ)_6

พระธาตุเจดีย์ศรีโพธิ์ทอง(วัดท่าอิฐ)_7

พระธาตุเจดีย์ศรีโพธิ์ทอง(วัดท่าอิฐ)_8

พระธาตุเจดีย์ศรีโพธิ์ทอง(วัดท่าอิฐ)_9

พระธาตุเจดีย์ศรีโพธิ์ทอง(วัดท่าอิฐ)_10

พระธาตุเจดีย์ศรีโพธิ์ทอง(วัดท่าอิฐ)_11

พระธาตุเจดีย์ศรีโพธิ์ทอง(วัดท่าอิฐ)_12

พระธาตุเจดีย์ศรีโพธิ์ทอง(วัดท่าอิฐ)_13

Tag : วัดท่าอิฐ,บ้านท่าอิฐ,ตำบลบางพลับ,อำเภอโพธิ์ทอง,จังหวัดอ่าางทอง,ไหว้พระอ่างทอง,ไหว้พระ,ท่าขนอิฐ,พระธาตุเจดีย์ศรีโพธิ์ทอง

ข้อมูลอื่นๆ

แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆในจังหวัดอ่างทอง

วัดราชปักษี(วัดนก)

วัดราชปักษี(วัดนก)

อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
ภายในวัดมีพระพุทธไสยาสน์ (พระนอน) องค์ใหญ่ มีลักษณะคล้ายพระพุทธไสยาสน์วัดป่าโมก สันนิษฐานว่าเป็นพระพุทธรูปเก่าสมัยอยุธยา
วัดต้นสน

วัดต้นสน

อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
สันนิษฐานว่าเป็นวัดในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย มีพระพุทธรูปทองเหลืององค์ใหญ่นามว่า สมเด็จพระพุทธนวโลกุตร หรือ สมเด็จพระศรีเมืองทอง องค์ขนาดใหญ่
วัดป่าโมกวรวิหาร

วัดป่าโมกวรวิหาร

อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
พระพุทธไสยาสน์ที่งดงาม ตำนานพระนอนพูดได้ และเป็น 1 ใน 7 วัด พระใหญ่ในที่อ่างทอง
วัดไชโยวรวิหาร (วัดเกษไชโย)

วัดไชโยวรวิหาร (วัดเกษไชโย)

อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ได้ขึ้นมาสร้างพระพุทธรูปปางสมาธิองค์ใหญ่ หลังจากหลวงพ่อโตชำรุดเสียหาย มีการสร้างพระมหาพุทธพิมพ์ ประดิษฐานอยู่ในพระวิหาร
วัดสระเกศ

วัดสระเกศ

อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
ตามประวัติเล่าว่า พระนเรศวรมหาราชและพระเอกาทศรถ ได้ทรงยกทัพมาตั้งรับกองทัพพม่าที่บ้านสระเกษและทรงได้รับชัยชนะ จากนั้นได้สรงน้ำชำระพระวรกาย ล้างพระพักตร์ และสระพระเกศา ณ ที่นี้ จึงเป็นที่มาของชื่อ วัดสระเกษ
พระนอนวัดขุนอินทประมูล หรือ พระศรีเมืองทอง

พระนอนวัดขุนอินทประมูล หรือ พระศรีเมืองทอง

อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
เป็นพระนอนหรือพระพุทธไสยาสน์ที่ยาวเป็นอันดับที่สอง รองจากพระนอนที่ยาวที่สุดในประเทศไทย สันนิษฐานมีความเห็นว่าได้สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา
พระตำหนักคำหยาด

พระตำหนักคำหยาด

อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
พระตำหนักที่ปลีกวิเวกของ สมเด็จพระเจ้าอุทุมพร กษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา
วัดม่วง

วัดม่วง

อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
เดิมทีวัดม่วงเป็นวัดร้าง สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมทีวัดม่วงเป็นวัดร้าง เมื่อกรุงศรีอยุธยาได้เสียกรุงให้แก่พม่า พม่าได้เผาผลาญบ้านเมือง วัดวาอาราม และพระพุทธรูปไปเป็นจำนวนมาก เหลืออยู่เพียงซากปรักหักพัง
พระธาตุเจดีย์ศรีโพธิ์ทอง (วัดท่าอิฐ)

พระธาตุเจดีย์ศรีโพธิ์ทอง (วัดท่าอิฐ)

อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
เดิมที่แห่งนี้สันนิษฐานว่าเป็นที่ปั้นเผาอิฐเพื่อนำไปก่อสร้างวัดขุนอินทประมูล เรียกว่าท่าขนอิฐ เป็นที่มาของชื่อ วัดท่าอิฐ
วัดคูมะนาวหวาน

วัดคูมะนาวหวาน

อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
เป็นวัดเก่าแก่ที่อยู่มานาน วัดคูมะนาวหวาน มีเกจิอาจารย์หลายๆท่านที่ผู้คนให้การนับถือและศรัทธา และยังมีหลวงพ่อวัดคู เป็นที่สักการะบูชาของผู้คน
วัดศุขเกษมธรรมิการาม(พระสีวลีมหาลาภ)

วัดศุขเกษมธรรมิการาม(พระสีวลีมหาลาภ)

อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
เดิมตั้งอยู่ใกล้กับแม่น้ำเจ้าพระยามากเกินไป จึงย้ายวัดไปหาที่ตั้งวัดขึ้นมาใหม่ ณ ที่ตั้งของวัดโบสถ์ ซึ่งเป็นวัดร้างแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่เดิม
วัดสี่ร้อย

วัดสี่ร้อย

อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่อนุชนรุ่นหลังของชาวเมืองวิเศษไชยชาญ ย้ำเตือนความทรงจำให้ระลึกถึงบรรพบุรุษ 400 คน ที่พลีชีพและปกป้องแผ่นดินจนเสียชีวิต
วัดมหานาม

วัดมหานาม

อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
สร้างขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยา ปี พ.ศ. 2319 เดิมเรียกวัดนี้ว่า วัดอินทราราม มีพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูน เรียกกันว่า หลวงพ่อขาว มีงานนสัสการปิดทองหลวงพ่อขาว 2 วัน 2 คืน ในช่วงระหว่าง 10 - 20 มีนาคม ของทุกปี
ซุ้มล้อกันโคลน ชุดเคฟล่า PCX160 (ปี2021-2022)[ซุ้มล้อกันโคลน ชุดเคฟล่า PCX160 (ปี2021-2022)]
อุปกรณ์แต่งรถมอเตอร์ไซค์
฿599 
ชุดล้อ ล้อแม็ก V2 Wave110i Wave 125i ล้อแม็กขอบ17 ล้อแต่ง [ชุดล้อ ล้อแม็ก V2 Wave110i Wave 125i ล้อแม็กขอบ17 ล้อแต่ง ]
ของแต่ง ล้อแม็กรถมอเตอร์ไซค์ 110i 125i เวฟ 110i ไซส์ 1.4*17
฿1,599 
ฝาครอบน็อต ลายดอกไม้ สีโครเมี่ยม [ฝาครอบน็อต ลายดอกไม้ สีโครเมี่ยม ]
น็อตแต่งฝาครอบ ใส่ได้ทุกรุ่น
฿39 
เสื้อแจ็คเก็ต-โมโตจีพี Jacket-MotoGP[เสื้อแจ็คเก็ต-โมโตจีพี Jacket-MotoGP]
เสื้อทีม Repsol Honda แจ็คเก็ต-มอเตอร์ไซค์
฿499 
Posee จ้าวลู่ซือ tiktok hot รองเท้าแตะลําลอง[Posee จ้าวลู่ซือ tiktok hot รองเท้าแตะลําลอง]
พื้นหนา กันลื่น ลายอุ้งเท้าแมวน่ารัก เหมาะกับฤดูร้อน สําหรับผู้ชาย ผู้หญิง ใส่ในบ้าน ห้องน้ํา
฿271 
รองเท้าแตะ keen[รองเท้าแตะ keen]
รองเท้าแตะ รองเท้าชายหาด เดินป่า เดินป่า เดินป่า เดินเขา H2 กันลื่น สําหรับผู้ชาย และผู้หญิง
฿1,128 
ผงไล่งู กำมะถันผสมดินเบาอย่างดี[ผงไล่งู กำมะถันผสมดินเบาอย่างดี]
ไล่แมลงและสัตว์เลื้อยคลานได้ดีมาก บรรจุภัณฑ์ใช้งานง่ายเก็บรักษาง่าย
฿195 
Merry Plant Protein โปรตีนพืช 5 ชนิด[Merry Plant Protein โปรตีนพืช 5 ชนิด]
Merry Plant Protein โปรตีนพืช 5 ชนิด : รส Dark Chocolate Flavor 1 กระปุก 2.3lb. / 1,050g. [ 20 Servings ]
฿1,018 

แหล่งท่องเที่ยวตามจังหวัด

ที่เที่ยวภาคเหนือ

ที่เที่ยวภาคอีสาน

ที่เที่ยวภาคกลาง

ที่เที่ยวภาคตะวันออก

ที่เที่ยวภาคใต้