วัดบรมราชากาญจนภิเษกอนุสรณ์ (วัดเล่งเน่ยยี่ 2)

หน้าแรก » จังหวัดนนทบุรี » อำเภอบางบัวทอง » วัดบรมราชากาญจนภิเษกอนุสรณ์ (วัดเล่งเน่ยยี่ 2)
แบ่งปันไปยัง : แบ่งปันไปยัง facebook

          วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ หรือ วัดเล่งเน่ยยี่ 2 ตั้งอยู่ที่ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ถูกจัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในวโรกาสงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2539 วัดนี้มีความสำคัญทางวัฒนธรรมและศิลปะ โดยมีการผสมผสานระหว่างศิลปะไทยกับจีนอย่างลงตัว ซึ่งสามารถเห็นได้จากสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นและประติมากรรมต่างๆ ภายในวัด

          วัดเล่งเน่ยยี่ 2 เป็นส่วนหนึ่งของ "วัดเล่งเน่ยยี่" ซึ่งเป็นชื่อที่ใช้เรียกวัดจีนในประเทศไทยโดยทั่วไป และมีความเชื่อมโยงกันทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม วัดเล่งเน่ยยี่หลายแห่งในไทยมักมีลักษณะที่โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมและการตกแต่งที่มีอิทธิพลจากวัฒนธรรมจีน ซึ่งสะท้อนถึงความเป็นมาที่ซับซ้อนและการผสมผสานของวัฒนธรรมทั้งสอง

          ในวัดเล่งเน่ยยี่ 2 นั้น ผู้เยี่ยมชมสามารถพบเห็นงานศิลปะที่มีรายละเอียดอ่อนช้อย รวมถึงการจัดสรรพื้นที่ภายในวัดที่สะท้อนถึงความเคารพและศรัทธาต่อศาสนาและวัฒนธรรม นอกจากนี้ วัดยังเป็นจุดรวมของชุมชนและเป็นสถานที่สำหรับการปฏิบัติศาสนกิจและกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่สำคัญ ทำให้วัดเล่งเน่ยยี่ 2 ไม่เพียงแต่เป็นสถานที่ทางศาสนา แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของการรวมกันของชุมชนและวัฒนธรรมต่างๆ ในประเทศไทย

วัดบรมราชากาญจนภิเษกอนุสรณ์ (วัดเล่งเน่ยยี่ 2)_1
รูปภาพจาก PAK STUDIO

ประวัติของวัดเล่งเน่ยยี่2

          "วัดเล่งเน่ยยี่" ซึ่งเดิมเป็นโรงเจขนาดเล็กบนพื้นที่ประมาณ 2 ไร่ ต่อมาคณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทย โดยวัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่) ได้เปิดโอกาสให้พุทธบริษัทชาวไทยและชาวจีนได้มีส่วนร่วมในการจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสพิเศษนี้

          วัดเล่งเน่ยยี่นับเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญที่สะท้อนถึงการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมไทยและจีน ทั้งในด้านสถาปัตยกรรมและประเพณีการบูชา วัดนี้เป็นที่รู้จักและเคารพนับถือจากชุมชนในท้องถิ่น ทั้งชาวไทยและชาวจีน และได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและมีความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรมทั้งสอง

          นอกจากนี้ วัดเล่งเน่ยยี่ยังมีบทบาทสำคัญในการเป็นศูนย์กลางสำหรับการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เป็นที่ที่ชุมชนสามารถรวมตัวกันเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลต่างๆ ทั้งทางศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งทำให้วัดนี้ไม่เพียงแต่เป็นแหล่งที่รวมของความเชื่อและประเพณีเท่านั้น แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความหลากหลายและการยอมรับในสังคมไทย

วัดบรมราชากาญจนภิเษกอนุสรณ์ (วัดเล่งเน่ยยี่ 2)_2
รูปภาพจาก PAK STUDIO

          วัดเล่งเน่ยยี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีความสำคัญในด้านสถาปัตยกรรมและศาสนาพุทธจีนนิกายฝ่ายมหายาน ภายในบริเวณวัดนี้ประกอบด้วยวิหารต่างๆ ที่มีการออกแบบตามหลักปรัชญาและคติธรรมของศาสนาดังกล่าว โดยแต่ละวิหารมีความโดดเด่นและเป็นที่เคารพบูชาอย่างยิ่ง ตัวอย่างของวิหารที่สำคัญ ได้แก่ วิหารพระกวนอิมโพธิสัตว์ ซึ่งเป็นที่สักการะพระกวนอิมที่เป็นหนึ่งในเทพเจ้าที่นับถือกันอย่างกว้างขวางในศาสนาพุทธมหายาน, วิหารหมื่นพุทธเจ้า ที่รวบรวมพระพุทธรูปนับหมื่นองค์, และวิหารบูรพาจารย์ ที่เป็นที่ประดิษฐานของรูปปั้นและภาพวาดของบรรพบุรุษทางศาสนา

          นอกจากวิหารต่างๆ แล้ว วัดเล่งเน่ยยี่ยังประกอบด้วยห้องปฏิบัติธรรมที่ใช้สำหรับการปฏิบัติธรรมและเรียนรู้เกี่ยวกับคำสอนของพุทธศาสนา ที่พำนักสงฆ์ซึ่งเป็นที่พักของพระสงฆ์ที่ประกอบด้วยห้องพัก ห้องประชุม และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ รวมถึงโรงเรียนพระปริยัติธรรม ที่เป็นสถาบันการศึกษาเพื่อศึกษาและถ่ายทอดคำสอนของพุทธศาสนาให้แก่ผู้สนใจ

          ทั้งหมดนี้ทำให้วัดเล่งเน่ยยี่ไม่เพียงแต่เป็นสถานที่สำคัญทางศาสนาเท่านั้น แต่ยังเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้และการปฏิบัติธรรมที่มีผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกเดินทางมาเยือนและศึกษาคติธรรมทางพุทธศาสน

          วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ หรือ วัดเล่งเน่ยยี่ 2 ตั้งอยู่ที่ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ถูกจัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในวโรกาสงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2539 วัดนี้มีความสำคัญทางวัฒนธรรมและศิลปะ โดยมีการผสมผสานระหว่างศิลปะไทยกับจีนอย่างลงตัว ซึ่งสามารถเห็นได้จากสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นและประติมากรรมต่างๆ ภายในวัด

          วัดเล่งเน่ยยี่ 2 เป็นส่วนหนึ่งของ "วัดเล่งเน่ยยี่" ซึ่งเป็นชื่อที่ใช้เรียกวัดจีนในประเทศไทยโดยทั่วไป และมีความเชื่อมโยงกันทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม วัดเล่งเน่ยยี่หลายแห่งในไทยมักมีลักษณะที่โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมและการตกแต่งที่มีอิทธิพลจากวัฒนธรรมจีน ซึ่งสะท้อนถึงความเป็นมาที่ซับซ้อนและการผสมผสานของวัฒนธรรมทั้งสอง

          ในวัดเล่งเน่ยยี่ 2 นั้น ผู้เยี่ยมชมสามารถพบเห็นงานศิลปะที่มีรายละเอียดอ่อนช้อย รวมถึงการจัดสรรพื้นที่ภายในวัดที่สะท้อนถึงความเคารพและศรัทธาต่อศาสนาและวัฒนธรรม นอกจากนี้ วัดยังเป็นจุดรวมของชุมชนและเป็นสถานที่สำหรับการปฏิบัติศาสนกิจและกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่สำคัญ ทำให้วัดเล่งเน่ยยี่ 2 ไม่เพียงแต่เป็นสถานที่ทางศาสนา แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของการรวมกันของชุมชนและวัฒนธรรมต่างๆ ในประเทศไทย

วัดบรมราชากาญจนภิเษกอนุสรณ์ (วัดเล่งเน่ยยี่ 2)_1
รูปภาพจาก PAK STUDIO

ประวัติของวัดเล่งเน่ยยี่2

          "วัดเล่งเน่ยยี่" ซึ่งเดิมเป็นโรงเจขนาดเล็กบนพื้นที่ประมาณ 2 ไร่ ต่อมาคณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทย โดยวัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่) ได้เปิดโอกาสให้พุทธบริษัทชาวไทยและชาวจีนได้มีส่วนร่วมในการจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสพิเศษนี้

          วัดเล่งเน่ยยี่นับเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญที่สะท้อนถึงการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมไทยและจีน ทั้งในด้านสถาปัตยกรรมและประเพณีการบูชา วัดนี้เป็นที่รู้จักและเคารพนับถือจากชุมชนในท้องถิ่น ทั้งชาวไทยและชาวจีน และได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและมีความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรมทั้งสอง

          นอกจากนี้ วัดเล่งเน่ยยี่ยังมีบทบาทสำคัญในการเป็นศูนย์กลางสำหรับการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เป็นที่ที่ชุมชนสามารถรวมตัวกันเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลต่างๆ ทั้งทางศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งทำให้วัดนี้ไม่เพียงแต่เป็นแหล่งที่รวมของความเชื่อและประเพณีเท่านั้น แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความหลากหลายและการยอมรับในสังคมไทย

วัดบรมราชากาญจนภิเษกอนุสรณ์ (วัดเล่งเน่ยยี่ 2)_2
รูปภาพจาก PAK STUDIO

          วัดเล่งเน่ยยี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีความสำคัญในด้านสถาปัตยกรรมและศาสนาพุทธจีนนิกายฝ่ายมหายาน ภายในบริเวณวัดนี้ประกอบด้วยวิหารต่างๆ ที่มีการออกแบบตามหลักปรัชญาและคติธรรมของศาสนาดังกล่าว โดยแต่ละวิหารมีความโดดเด่นและเป็นที่เคารพบูชาอย่างยิ่ง ตัวอย่างของวิหารที่สำคัญ ได้แก่ วิหารพระกวนอิมโพธิสัตว์ ซึ่งเป็นที่สักการะพระกวนอิมที่เป็นหนึ่งในเทพเจ้าที่นับถือกันอย่างกว้างขวางในศาสนาพุทธมหายาน, วิหารหมื่นพุทธเจ้า ที่รวบรวมพระพุทธรูปนับหมื่นองค์, และวิหารบูรพาจารย์ ที่เป็นที่ประดิษฐานของรูปปั้นและภาพวาดของบรรพบุรุษทางศาสนา

          นอกจากวิหารต่างๆ แล้ว วัดเล่งเน่ยยี่ยังประกอบด้วยห้องปฏิบัติธรรมที่ใช้สำหรับการปฏิบัติธรรมและเรียนรู้เกี่ยวกับคำสอนของพุทธศาสนา ที่พำนักสงฆ์ซึ่งเป็นที่พักของพระสงฆ์ที่ประกอบด้วยห้องพัก ห้องประชุม และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ รวมถึงโรงเรียนพระปริยัติธรรม ที่เป็นสถาบันการศึกษาเพื่อศึกษาและถ่ายทอดคำสอนของพุทธศาสนาให้แก่ผู้สนใจ

          ทั้งหมดนี้ทำให้วัดเล่งเน่ยยี่ไม่เพียงแต่เป็นสถานที่สำคัญทางศาสนาเท่านั้น แต่ยังเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้และการปฏิบัติธรรมที่มีผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกเดินทางมาเยือนและศึกษาคติธรรมทางพุทธศาสน

Tag : วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ ,จังหวัดนนทบุรี,อำเภอบางบัวทอง,สถานที่ท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพ,วัดเล่งเน่ยยี่ 2,โรงเจ,คนจีน,สถานที่ปฏิบัติธรรมคนจีน,นนทบุรี,สถานที่ปฏิบัติธรรม

ข้อมูลอื่นๆ

แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆในจังหวัดนนทบุรี

วัดบรมราชากาญจนภิเษกอนุสรณ์ (วัดเล่งเน่ยยี่ 2)

วัดบรมราชากาญจนภิเษกอนุสรณ์ (วัดเล่งเน่ยยี่ 2)

อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ในบริเวณวัดประกอบด้วยวิหารต่าง ๆ ที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมตามแนวปรัชญาและคติธรรมทางศาสนาพุทธจีนนิกายฝ่ายมหายาน
ซุ้มล้อกันโคลน ชุดเคฟล่า PCX160 (ปี2021-2022)[ซุ้มล้อกันโคลน ชุดเคฟล่า PCX160 (ปี2021-2022)]
อุปกรณ์แต่งรถมอเตอร์ไซค์
฿599 
ชุดล้อ ล้อแม็ก V2 Wave110i Wave 125i ล้อแม็กขอบ17 ล้อแต่ง [ชุดล้อ ล้อแม็ก V2 Wave110i Wave 125i ล้อแม็กขอบ17 ล้อแต่ง ]
ของแต่ง ล้อแม็กรถมอเตอร์ไซค์ 110i 125i เวฟ 110i ไซส์ 1.4*17
฿1,599 
ฝาครอบน็อต ลายดอกไม้ สีโครเมี่ยม [ฝาครอบน็อต ลายดอกไม้ สีโครเมี่ยม ]
น็อตแต่งฝาครอบ ใส่ได้ทุกรุ่น
฿39 
เสื้อแจ็คเก็ต-โมโตจีพี Jacket-MotoGP[เสื้อแจ็คเก็ต-โมโตจีพี Jacket-MotoGP]
เสื้อทีม Repsol Honda แจ็คเก็ต-มอเตอร์ไซค์
฿499 
Posee จ้าวลู่ซือ tiktok hot รองเท้าแตะลําลอง[Posee จ้าวลู่ซือ tiktok hot รองเท้าแตะลําลอง]
พื้นหนา กันลื่น ลายอุ้งเท้าแมวน่ารัก เหมาะกับฤดูร้อน สําหรับผู้ชาย ผู้หญิง ใส่ในบ้าน ห้องน้ํา
฿271 
รองเท้าแตะ keen[รองเท้าแตะ keen]
รองเท้าแตะ รองเท้าชายหาด เดินป่า เดินป่า เดินป่า เดินเขา H2 กันลื่น สําหรับผู้ชาย และผู้หญิง
฿1,128 
ผงไล่งู กำมะถันผสมดินเบาอย่างดี[ผงไล่งู กำมะถันผสมดินเบาอย่างดี]
ไล่แมลงและสัตว์เลื้อยคลานได้ดีมาก บรรจุภัณฑ์ใช้งานง่ายเก็บรักษาง่าย
฿195 
Merry Plant Protein โปรตีนพืช 5 ชนิด[Merry Plant Protein โปรตีนพืช 5 ชนิด]
Merry Plant Protein โปรตีนพืช 5 ชนิด : รส Dark Chocolate Flavor 1 กระปุก 2.3lb. / 1,050g. [ 20 Servings ]
฿1,018 

แหล่งท่องเที่ยวตามจังหวัด

ที่เที่ยวภาคเหนือ

ที่เที่ยวภาคอีสาน

ที่เที่ยวภาคกลาง

ที่เที่ยวภาคตะวันออก

ที่เที่ยวภาคใต้